Politika kvality

V spoločnosti sme zaviedli procesne orientovaný systém riadenia kvality vo všetkých oblastiach podnikania a neustále ho udržiavame a zlepšujeme, predstavujeme moderné technické a technologické riešenia a uplatňujeme najlepšie obchodné postupy.

Staráme sa o systém kvality a obzvlášť o našich zákazníkov, ktorých spokojnosť s poskytovanými službami je u nás na prvom mieste.

Jasné definovanie právomocí a zodpovedností, stanovovanie merateľných cieľov a dostupnosť všetkých potrebných zdrojov nám umožňuje neustále rásť a rozvíjať naše podnikanie. Vytvárame dlhodobé podmienky pre úspešnú spoločnosť analýzou vonkajších a vnútorných premenných, ktoré ovplyvňujú podnikanie, vynikajúceho riadenia rizík a zlepšenej internej komunikácie. Vďaka tomu plníme náš cieľ a víziu a riadime sa stanovenými strategickými zásadami.

Naše podnikanie je založené na dobrých zásadách riadenia a je plne v súlade s našimi základnými hodnotami. Chápeme, že správnou mierou nášho úspechu je spokojnosť našich zákazníkov. Usilujeme sa porozumieť a splniť očakávania a potreby našich zákazníkov dôsledným poskytovaním vysoko kvalitných a kreatívnych produktov a služieb, rýchlym riešením ich sťažností, predchádzaním výskytu a opakovaní problémov a získavaním dôvery zákazníkov v priebehu času.

Spoločnosť prijala prístup „na prvom mieste“, ktorý zaisťuje, aby boli potreby a očakávania zákazníkov identifikované, premietnuté do požiadaviek a splnené s cieľom zvýšiť spokojnosť. Zásada „najprv užívateľ“ sa dosahuje zaistením:

 • sú identifikované, chápané a dôsledne dodržiavané užívateľské požiadavky a platné zákonné a regulačné požiadavky,
 • sú identifikované a riešené riziká a príležitosti, ktoré môžu ovplyvniť súlad produktov a služieb a schopnosť zlepšiť spokojnosť zákazníkov,
 • zamerať sa na zvýšenie spokojnosti zákazníkov.

Chceme vyvíjať systém manažérstva kvality a sústavne zvyšovať jeho efektivitu neustálym zlepšovaním, stanovovať ciele kvality z pozície zákazníka a analyzovať, hodnotiť a ponúkať vysoko kvalitné riešenia.

Investovaním do vzdelávania zamestnancov o nových technológiách zaisťujeme nepretržité sledovanie trendov, ktoré je predpokladom nášho úspešného podnikania.

Prijatím tejto politiky kvality predstavenstvo spoločnosti jasne vyjadruje svoj záväzok k súčasnému a budúcemu neustálemu zlepšovaniu a rozvoju systému riadenia kvality. Zaväzuje sa dodržiavať všetky príslušné právne predpisy a oprávnené požiadavky zákazníkov a poskytuje všetky zdroje potrebné pre úspešné podnikanie.

Vedenie spoločnosti dokazuje svoj záväzok k vývoju, implementácii a neustálemu zlepšovaniu účinnosti systému riadenia:

 • preberanie zodpovednosti za účinnosť systému riadenia internej komunikácie, dôležitosť konzistentného dodržiavania požiadaviek a všetkých zainteresovaných strán vrátane súladu s platnými zákonmi a predpismi,
 • zapojenie, vedenie a podpora zamestnancov s cieľom prispieť k účinnosti systému riadenia,
 • podpora uplatňovania procesného prístupu založeného na riziku,
 • stanovovanie a implementácia politík, ktoré sú v súlade s kontextom a strategickým smerovaním,
 • poskytnutie zdrojov potrebných na implementáciu a dohľad nad systémom riadenia s cieľom dosiahnuť zamýšľané výsledky a jeho neustále zlepšovanie,
 • zaistenie realizácie cieľov systému riadenia,
 • dobre rozvinutá komunikácia medzi vedením a zamestnancami na účely koordinácie a spolupráce v záujme dobre vykonanej služby,
 • podpora neustáleho zlepšovania v oblasti inovácií, komunikácie a medziľudských vzťahov,
 • zodpovedné riadenie a prenos právomocí a zodpovednosti na nižšie úrovne riadenia v súlade s vymedzenými hranicami zodpovednosti,
 • systematické riadenie rizík, ktoré zahŕňa integrované riadenie strategických a operačných rizík,
 • preskúmanie systému riadenia.
Politika Kvality

Politika Kvality