Všeobecné podmienky webových stránok

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky a Zásady Ochrany Osobných Údajov (ďalej len „Podmienky“, „Podmienky Použitie“) upravujú používanie všetkých webových stránok tvoriacich web Parklio vlastnený spoločnosťou Parklio d.o.o. („Parklio“, „nás“, „my“ alebo „naše“), dostupné na doméne parklio.com a príslušných subdoménách (ďalej len „webové stránky“), ako aj vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa poskytovania a používania služieb, materiály, funkcie a ďalší obsah dostupný prostredníctvom webových stránok.

Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých užívateľov webových stránok. Prvým prístupom na webové stránky alebo ich použitím užívateľ berie na vedomie ich obsah a plne rozumie a súhlasí s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z používania služieb, materiálov, funkcií a ďalšieho obsahu dostupného prostredníctvom webových stránok. Pokiaľ niektoré z týchto podmienok neprijmete, nepoužívajte prosím webové stránky. Na používanie určitých služieb, materiálov, funkcií a ďalšieho obsahu dostupného prostredníctvom webových stránok sa môžu vzťahovať aj špecifické podmienky, o ktorých budú používatelia vhodným spôsobom informovaní.

Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo doplniť Podmienky jednostranne, kedykoľvek a bez upozornenia. Pokiaľ podmienky zmeníme alebo doplníme, zaistíme, aby o tom vedeli všetci používatelia, a to umiestnením upozornenia na webové stránky. Ste povinní pravidelne kontrolovať Podmienky, aby ste skontrolovali možné úpravy alebo doplnky. Používaním webových stránok po úpravách alebo doplnení týchto podmienok plne uznávate, rozumiete a prijímate ich obsah. Ďalej si vyhradzujeme právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia jednostranne upraviť obsah, dizajn alebo umiestnenie webových stránok, ako aj služby, materiály, funkcie a ďalší obsah dostupný prostredníctvom webových stránok. Nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené užívateľom alebo tretím stranám v súvislosti s vyššie popísanými úpravami.

OBSAH STRÁNOK

Nasledujúce služby, materiály, funkcie a obsah sú užívateľom k dispozícii prostredníctvom Webových stránok: Domovská Stránka, Produkty, Riešenia, Softvér, Sektory, Zdroje, Blog, Spoločnosť, Podpora, Kontakt („obsah(y)“). Webové stránky obsahujú vlastný Obsah spoločnosti Parklio, ako aj Obsah užívateľov, partnerov spoločnosti Parklio a tretích strán.

Vynaložíme všetko dostupné úsilie, aby sme zaistili stálu dostupnosť Webových stránok, ako aj stály a neobmedzený prístup k Obsahu dostupnému prostredníctvom Webových stránok, ako je upravené týmito podmienkami, ktoré sa vzťahujú na používanie určitého Obsahu alebo samostatných webových stránok v rámci Webových stránok.

Zakázaný obsah

Je zakázané publikovať, prenášať, nahrávať alebo vymieňať akýkoľvek obsah porušujúci platné zákony o smene Chorvátskej republiky a Európskej únie, najmä obsah, ktorý je nepravdivý, klamlivý, urážlivý, vulgárny, výhražný, rasistický alebo šovinistický, obsah porušujúci duševné vlastníctvo práva, obsah považovaný za neoprávnené sprístupnenie osobných údajov alebo za porušenie práva na súkromí užívateľov alebo tretích strán, ako aj akýkoľvek iný obsah, ktorý môže spôsobiť spoločnosti Parklio, iným užívateľom alebo tretím stranám škodu („Zakázaný Obsah“).

Interaktívny obsah

Webové stránky obsahujú webové stránky a sekcie určené na interakciu s užívateľmi alebo medzi užívateľmi spôsobom, ktorý umožňuje prenos, nahrávanie, publikovanie a vzájomné používanie informácií, komentárov, recenzií, odporúčaní, názorov, postojov a ďalšieho možného obsahu, ako aj ďalšie spôsoby účasti na funkciách, službách a inom obsahu dostupnom prostredníctvom Webových stránok (ďalej len: Interaktívny Obsah). Prístup k niektorým častiam Interaktívneho Obsahu, ich poskytovanie alebo používanie je umožnené iba registrovaným užívateľom. Interaktívny obsah musí byť riadne označený, kedykoľvek to spôsob jeho zverejnenia alebo použitia umožňuje.

Zverejnenie Interaktívneho Obsahu na Webových stránkach neznamená, že podporujeme, schvaľujeme, odporúčame, propagujeme alebo akýmkoľvek iným spôsobom podporujeme informácie, vyhlásenia alebo fakty, postoje, názory alebo závery v nich obsiahnuté.

Vyhradzujeme si právo dohliadať na Interaktívny Obsah, ktorý je verejne dostupný, pokiaľ je to možné vzhľadom na spôsob jeho zverejnenia a použitia. Nebudeme však kontrolovať ani dôsledne dohliadať na všetok Interaktívny Obsah, a preto nemôžeme zaručiť jeho presnosť, pravdivosť, pôvod, obsah alebo dostupnosť.

Pre akékoľvek komentáre alebo informácie týkajúce sa Interaktívneho Obsahu, kontaktujte podporu spoločnosti Parklio. Sme povinní odstrániť akýkoľvek nelegálny Interaktívny Obsah okamžite po obdržaní zodpovedajúceho upozornenia. Ďalej si vyhradzujeme právo, ale nepreberáme povinnosť, zmeniť, odstrániť alebo odmietnuť zverejniť akýkoľvek Interaktívny Obsah, úplne alebo čiastočne, bez predchádzajúceho upozornenia a bez vysvetlenia, na základe nášho vlastného posúdenia alebo na základe informácii obdŕžaných ktorýmkoľvek užívateľom alebo treťou stranou, z akéhokoľvek dôvodu, ale predovšetkým z dôvodu porušenia týchto Podmienok. V dôsledku vyššie uvedeného nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadné škody spôsobené užívateľom alebo tretím stranám v súvislosti so zverejnením alebo nezverejnením, odstránením, použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek Interaktívny Obsah.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky vlastnené spoločnosťou Parklio, pretože aj na webové stránky tretích strán (ďalej len „Odkazy“). Odkazy musia byť riadne označené, kedykoľvek to spôsob ich zverejnenia alebo použitia umožňuje.

Zverejnenie Odkazov na Webových stránkach neznamená, že podporujeme, schvaľujeme, odporúčame, propagujeme alebo akýmkoľvek iným spôsobom podporujeme informácie, vyhlásenia alebo fakty, postoje, názory alebo závery v nich obsiahnuté.

Nebudeme kontrolovať ani dohliadať na obsah dostupný prostredníctvom Odkazov, a preto nemôžeme zaručiť jeho presnosť, pravdivosť, pôvod, obsah alebo dostupnosť. Pre akékoľvek komentáre alebo informácie týkajúce sa odkazov kontaktujte podporu spoločnosti Parklio. Sme povinní odstrániť akýkoľvek odkaz obsahujúci alebo odkazujúci na Zakázaný Obsah ihneď po obdržaní zodpovedajúceho upozornenia. Ďalej si vyhradzujeme právo, ale nepreberáme povinnosť, odstrániť akýkoľvek odkaz bez predchádzajúceho upozornenia a bez vysvetlenia, na základe nášho vlastného posúdenia alebo informácií obdŕžaných ktorýmkoľvek užívateľom alebo treťou stranou, z akéhokoľvek dôvodu, ale predovšetkým porušenia týchto Podmienok.

V dôsledku vyššie uvedeného nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zverejnením, odstránením alebo použitím akéhokoľvek Odkazu alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah dostupný prostredníctvom Odkazu.

Reklama na webových stránkach

Akýkoľvek reklamný obsah musí byť vždy ako taký označený. Zverejnenie reklamného obsahu na Webových stránkach neznamená, že podporujeme, schvaľujeme, odporúčame, propagujeme alebo akýmkoľvek iným spôsobom podporujeme inzerentov, ich produkty alebo služby.

Inzerenti sú nezávislí podnikatelia, s ktorými sú vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa reklamy na Webových stránkach upravené samostatnými zmluvami. Preto nie sme zapojení do žiadneho možného vzťahu, ktorý môžete nadviazať s inzerentmi ohľadom ich reklamného obsahu dostupného prostredníctvom Webových stránok. Akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z týchto vzťahov budú upravené priamo u príslušného inzerenta. V prípade akýchkoľvek komentárov alebo informácií súvisiacich s reklamou sa prosím obráťte priamo na inzerenta.

Vzhľadom na to, že nekontrolujeme ani nedohliadame na obsah dostupný prostredníctvom reklám, nemôžeme zaručiť jeho presnosť, pravdivosť, pôvod, obsah alebo dostupnosť. Vynaložíme však všetko primerané úsilie, aby sme zaistili, že reklama realizovaná prostredníctvom Webových stránok nebude obsahovať žiadny Zakázaný Obsah. Preto si vyhradzujeme právo, ale nepreberáme povinnosti, odstrániť akýkoľvek reklamný obsah bez predchádzajúceho upozornenia a bez vysvetlenia, na základe nášho vlastného posúdenia alebo informácií obdržaných ktorýmkoľvek užívateľom alebo treťou stranou, a to z akéhokoľvek dôvodu, ale predovšetkým z dôvodu porušenia týchto Podmienok.

Sme povinní odstrániť akýkoľvek reklamný obsah,, ktorý obsahuje alebo predstavuje Zakázaný Obsah, okamžite po obdržaní zodpovedajúceho oznámenia zaslaného na kontaktnú adresu zverejnenú na Webových stránkach.

V dôsledku vyššie uvedeného nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté zverejnením alebo odstránením akejkoľvek reklamy alebo spoliehaním sa na akýkoľvek jej obsah.

Súťaže, stávky a propagačné akcie

Akékoľvek súťaže, stávky alebo iné propagačné akcie (súhrnne „Propagácia“) sprístupnené prostredníctvom Webových stránok sa môžu riadiť pravidlami, ktoré sú oddelené od týchto Podmienok. Pokiaľ sa zúčastňujete akejkoľvek akcie, prečítajte si prosím platné pravidlá a tiež naše Zásady Ochrany Osobných Údajov. Pokiaľ sú pravidlá Propagácie v rozpore s týmito Podmienkami, použijú sa pravidlá Propagácie.

POUŽÍVANIE STRÁNOK

Nie je dovolené (ďalej: Zakázané Praktiky):

 • Používať Webové stránky alebo obsah dostupný prostredníctvom Webových stránok spôsobom, ktorý môže spôsobiť škodu spoločnosti Parklio, iným používateľom alebo akejkoľvek tretej strane;
 • Publikovať, nahrávať, vymieňať alebo prenášať Zakázaný Obsah;
 • Zverejňovať, nahrávať, vymieňať alebo prenášať akýkoľvek obsah, o ktorom používateľ vie, že je falošný alebo nepravdivý, alebo má oprávnený dôvod sa domnievať, že je falošný alebo nepravdivý a ktorého použitie môže spôsobiť spoločnosti Parklio, iným užívateľom alebo tretím stranám škodu;
 • Skresľovať seba samého za účelom klamania spoločnosti Parklio, iných užívateľov alebo tretích strán;
 • Zverejňovať, nahrávať, vymieňať alebo prenášať spoločnosti Parklio, iným používateľom alebo tretím stranám akékoľvek nechcené oznámenia alebo iný obsah komerčnej alebo škodlivej povahy, bez predchádzajúcej žiadosti alebo súhlasu, najmä vrátane oznámenia a iného obsahu rovnakej alebo podrobnej povahy;
 • Zámerne zverejňovať, nahrávať, vymieňať alebo prenášať akýkoľvek obsah obsahujúci počítačové vírusy, červy a programy, ktoré môžu prekážať alebo brániť riadnej prevádzke webových stránok, spôsobiť poškodenie alebo zničenie akéhokoľvek počítačového programu alebo akéhokoľvek počítača a iného zariadenia vlastného spoločnosťou Parklio, iných užívateľov alebo tretí strany;
 • Zhromažďovať, spracovávať alebo používať osobné údaje užívateľov Webových stránok alebo tretích strán neoprávneným spôsobom;
 • Zapájať sa neoprávneným spôsobom do otvorenej alebo skrytej reklamy (slovné alebo grafické znázornenie produktov, služieb, osobných mien, názvov spoločnosti, mien, ochranných známok (registrované alebo neregistrované ochranné známky a servisné známky, podniky atď.).

Používatelia alebo tretie strany nesú právnu zodpovednosť za nedodržanie ustanovení týchto Podmienok týkajúcich sa Zakázaných Postupov alebo Zakázaného Obsahu, najmä na možnosť škodu spôsobenú takýmto konaním spoločnosti Parklio, iným užívateľom a/alebo tretím stranám.

Vyhradzujeme si právo, ale nepreberáme povinnosť, zrušiť užívateľský účet v dôsledku zakázaných praktík alebo iného nezákonného správania užívateľa alebo akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok, ktoré považujeme za závažné, bez predchádzajúceho upozornenia a bez vysvetlenia, podľa na naše vlastné hodnotenie alebo informácie poskytnuté akýmkoľvek užívateľom alebo tretí stranou.

V dôsledku vyššie uvedeného nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté používateľovi, ostatným používateľom alebo tretím osobám spôsobeným zakázanými praktikami alebo zrušením používateľského účtu v súlade s ustanovením v predchádzajúcom odseku.

DÔVERNOSŤ

V prípade, že vy alebo spoločnosť Parklio získate prístup k dôverným informáciám druhej strany v priebehu používania Webových stránok, strana, ktorá takéto informácie získa, bude zachovávať dôvernosť takých informácií rovnakým spôsobom, akým zachováva dôvernosť svojich vlastných podobných dôverných informácií, ale v žiadnom prípade s menšou ako primeranou starostlivosťou.

Pri poskytovaní odbornej podpory a kontrole dokončených dokumentov bude Parklio zachovávať dôvernosť poskytnutých informácií. Odbornú kontrolu vyplnených dokumentov je možné vykonať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Zaslaním vyplnených dokumentov e-mailom nášmu odborníkovi na kontrolu;
 • Poskytnutím zabezpečeného vzdialeného prístupu nášmu odborníkovi k vašej službe hosťovania súborov, kde odborník môže vzdialene pristupovať k dokumentom a kontrolovať ich.

AUTORSKÉ PRÁVA A ĎALŠIE PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Obsah dostupný prostredníctvom Webových stránok v akejkoľvek forme, najmä vo forme dokumentov, šablón, lekcií, kvízov, fotografií, obrázkov, kresieb, diagramov, grafov, zvukových a obrazových materiálov atď., je chránený autorským právom a ďalšími právami duševného vlastníctva podľa platných zákonných ustanovení.

Užívatelia sú zodpovední za možné porušenie autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva súvisiacich s Obsahom.

Webové stránky obsahujú mená fyzických a právnických osôb, názvy produktov alebo služieb, ochranné známky, logá, obrázky, grafiku a ďalší obsah podliehajúci ochrane práv duševného vlastníctva (ďalej jen: Chránený Obsah) v držbe spoločnosti Parklio a/alebo tretích strán. Prístup k Webovým stránkam alebo Obsahu alebo ich používanie neudeľuje žiadni licenciu, právo na použitie, právo na využívanie ani žiadne iné právo súvisiace s Chráneným Obsahom, s výnimkou rozsahu a spôsobom výslovne uvedeným v ustanoveniach týchto Podmienok alebo zodpovedajúcu samostatnú zmluvu.

Nie je dovolené:

 • Sťahovať, reprodukovať, kopírovať, distribuovať, prenajímať, poskytovať na použitie, publikovať, komunikovať s neoprávnenými tretími stranami alebo širokou verejnosťou alebo používať Obsah akýmkoľvek iným spôsobom na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Parklio;
 • Meniť, modifikovať, upravovať, prekladať alebo vytvárať odvodené diela z akéhokoľvek Obsahu dostupného prostredníctvom Webových stránok pre komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Parklio;
 • Používať Obsah dostupný prostredníctvom Webových stránok pre účely súvisiace s predajom alebo ponúkaním na predaj, reklamou alebo propagáciou akéhokoľvek produktu alebo služby akoukoľvek osobou.

Pokiaľ nezávisle zistíme porušenie autorských práv a/alebo iných práv duševného vlastníctva, obchodného tajomstva alebo iných práv užívateľov alebo tretích strán alebo akékoľvek iné porušenie týchto Podmienok, alebo ak nás o akomkoľvek takom porušení informuje užívateľ alebo tretia strana alebo ak dostaneme žiadosť o odstránenie Obsahu, Odkazu, Chráneného Obsahu alebo Interaktívneho Obsahu, okamžite prijmeme všetky nevyhnutné opatrenia, aby sme takúto žiadosť odôvodnili a odstránili možné porušenie.

Konkrétne, ak nezávisle objavíme, dozvieme sa o alebo dostaneme zodpovedajúcu požiadavku súvisiacu s Obsahom, Odkazom alebo chráneným Obsahom, budeme ochotní spolupracovať s údajným vlastníkom práva duševného vlastníctva alebo predkladateľom žiadosti; vlastník práv a obstarávateľ žiadosti sa zaväzujú s nami v dobrej viere spolupracovať za účelom zistenia relevantných skutočností a prijatia opatrení na odstránenie domnelého porušenia. Vyhradzujeme si právo, ale nepreberáme povinnosť, odstrániť Obsah, Odkaz alebo Chránený Obsah, ktorý je predmetom sporu, z Webových stránok na základe nášho vlastného posúdenia a pokiaľ spor nebude dokončený.

Ak sa zodpovedajúca informácia alebo požiadavka týka Interaktívneho Obsahu, predkladateľ a užívateľ, ktorý sporný interaktívny obsah zverejnil, preniesol, nahral alebo iným spôsobom sprístupnil prostredníctvom Webových stránok, poskytne všetky potrebné informácie a vysvetlenia týkajúce sa žiadosti alebo Interaktívny Obsah. Pokiaľ zistíme, že sporná žiadosť je platná (napr. na základe právoplatného súdneho rozhodnutia alebo platného urovnania), bude sporný Interaktívny Obsah z Webových stránok bezodkladne odstránený. Rovnako si vyhradzujeme právo, ale nepreberáme povinnosť, odstrániť sporný Interaktívny Obsah z Webových stránok a zrušiť užívateľský účet dotknutého užívateľa bez predchádzajúceho upozornenia alebo vysvetlenia, na základe nášho vlastného posúdenia a do sporu bola dokončená.

Poskytovanie interaktívneho obsahu

Prenosom, nahrávaním, umožnením prístupu, výmenou alebo poskytovaním osobného Interaktívneho Obsahu akýmkoľvek iným spôsobom prostredníctvom verejne dostupnej časti Webových stránok dáva užívateľ spoločnosti Parklio oprávnenie zverejniť alebo nezverejniť na Webových stránkach dotknutý Interaktívny Obsah alebo ho odstrániť z Webových stránok. Webové stránky, na základe posúdenia spoločnosti Parklio, bez ďalšieho povolenia a bez zvláštnych autorských práv alebo inej kompenzácie. Pri publikovaní svojho Interaktívneho obsahu je užívateľ oprávnený požadovať, aby bolo alebo nebolo uvedené jeho meno a/alebo priezvisko, užívateľské meno alebo iná zodpovedajúca prezývka, a aby bol jeho publikovaný Interaktívny Obsah kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odstránený.

Užívateľ ďalej oprávňuje spoločnosť Parklio a každého ďalšieho registrovaného užívateľa na používanie Interaktívneho Obsahu zverejneného na verejne dostupnej časti Webových stránok na akýkoľvek účel, vrátane ďalšej reprodukcie a distribúcie ďalším užívateľom alebo tretím osobám v akejkoľvek forme (ústnej, písomnej alebo elektronickej) akýmikoľvek prostriedkami a akýmkoľvek spôsobom, v pôvodnej alebo odvodenej podobe (skrátené, pripojené, preložené do iného jazyka alebo inak upravené alebo spracované), bez ďalšieho zvláštneho schválenia a bez autorských práv alebo inej kompenzácie. Spoločnosť Parklio však nemôže byť zodpovedná za akcie vykonané inými užívateľmi alebo tretími stranami s ohľadom na Interaktívny Obsah poskytnutý užívateľom na zverejnenie prostredníctvom Webových stránok. V prípade, že užívateľ nesúhlasí s prípadnými úpravami Interaktívneho Obsahu vykonanými spoločnosťou Parklio, informuje spoločnosť Parklio o nesúhlase. Pokiaľ spoločnosť Parklio na základe vlastného posúdenia rozhodne, že sporný Interaktívny Obsah je z akéhokoľvek dôvodu nevhodný pre zverejnenie na Webových stránkach v jeho pôvodnej podobe, zmenený Interaktívny Obsah bude odstránený a zverejnenie originálu bude zamietnuté.

Odmietnutie užívateľa povoliť zverejnenie, úpravu, použitie, reprodukciu alebo distribúciu svojho Interaktívneho Obsahu za účelom, spôsobom a za podmienok uvedených v týchto podmienkach musí byť výslovne uvedené pri poskytovaní Obsahu na zverejnenie prostredníctvom Webových stránok. Spoločnosť Parklio si vyhradzuje právo, ale nepreberá povinnosť, zverejniť akýkoľvek taký Interaktívny Obsah s obmedzeniami definovanými poskytujúcim užívateľom alebo odmietnuť jeho zverejnenie na základe vlastného posúdenia a bez vysvetlenia.

Ak spoločnosť Parklio, iní používatelia alebo tretie strany chcú používať konkrétny Interaktívny Obsah na účel za Podmienok alebo spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený na základe týchto podmienok, môžu požiadať o osobitné povolenie vlastníka, ktorý poskytlo uvedený Interaktívny Obsah.

Užívateľské záruky

Poskytnutím Interaktívneho Obsahu na zverejnenie prostredníctvom Webových stránok užívateľ zaručuje:

 • Že je autorom Obsahu alebo vlastníkom zodpovedajúcich autorských práv a/alebo iných práv duševného vlastníctva nadobudnutých legálne a že je oprávnený umožniť zverejnenie, úpravu, použitie, reprodukciu alebo distribúciu Interaktívneho Obsahu pre účel, spôsobom a za podmienok uvedených v týchto Podmienkach;
 • Že Interaktívny Obsah je poskytovaný na zverejnenie prostredníctvom Webových stránok v dobrej viere a že poskytovanie, zverejnenie a následné použitie Obsahu v súlade s týmito Podmienkami žiadnym spôsobom neporuší práva spoločnosti Parklio, iných užívateľov alebo tretích strán, vrátane najmä autorské a/alebo iné práva duševného vlastníctvo, obchodné tajomstvo, súkromie, rodinný život, iné práva na súkromie a akékoľvek ďalšie práva chránené platnými právnymi predpismi, ani nespôsobia škodu, či už hmotnú, nehmotnú, priamu alebo nepriamu;
 • Že Interaktívny Obsah je úplný, pravdivý, presný atď podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia;
 • Že bude chrániť Parklio pred všetkými možnými požiadavkami iných užívateľov alebo tretích strán predložených spoločnosti Parklio proti porušovaniu tu uvedených užívateľských záruk, najmä proti porušovaniu tu uvedených užívateľských záruk, najmä proti porušovaniu duševného vlastníctva, obchodného tajomstva, práva na súkromie a akýchkoľvek ďalších práv s ohľadom na poskytnutý Interaktívny Obsah, vrátane žiadostí o odškodnenie; Spoločnosť Parklio bezodkladne informuje užívateľa o podaní akejkoľvek takejto žiadosti;
 • Že uhradí spoločnosti Parklio, ďalším užívateľom a/alebo tretím stranám plnú náhradu za škody a náklady (vrátane nákladov na právne zastúpenie a súdnych nákladov), ktoré mu vznikli porušením tu uvedených záruk.

ODMIETNUTIE A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť Parklio, jej riaditelia, zamestnanci, partneri, zástupcovia, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti nenesú v žiadnom prípade zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo represívne škody, vrátane, bez obmedzenia, straty zisku, dát, použitia, dobrého mena alebo iných nehmotných strát, vyplývajúcich z (i) vášho prístupu k Webovým stránkam, ich používaniu alebo nemožnosti pristupovať k nim alebo ich používať; (ii) akékoľvek správanie alebo obsah akejkoľvek tretej strany na Webových stránkach; (iii) akýkoľvek obsah získaný z Webových stránok; a (iv) neoprávnený prístup, použitie alebo zmeny vašich prenosov alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, prečinu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie, bez ohľadu na to, či sme boli alebo neboli informovaní o možnosti takejto škody, a to aj v prípade, že náprava tu uvedená a to aj v prípade, že náprava tu uvedená nesplnila svoj základný účel.

Používanie Webových stránok je na vaše výhradné riziko. Webové stránky sú poskytované „TAK, AKO SÚ“ a „AKO SÚ DOSTUPNÉ“. Webové stránky sú poskytované „tak, ako sú“ a bez záruk akéhokoľvek druhu. Či už výslovných alebo predpokladaných, vrátane, nie však výhradne, predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na určitý účel, neporušenia práv alebo priebehu výkonu.

Spoločnosť Parklio, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a jej poskytovatelia licencií nezaručujú, že a) Webové stránky budú fungovať neprerušovane, bezpečne alebo dostupné v akomkoľvek konkrétnom čase alebo mieste; b) prípadné chyby alebo závady budú oprávnené; c) Webové stránky neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé komponenty; alebo d) výsledky používania Webových stránok budú spĺňať vaše požiadavky.

Spoločnosť Parklio d.o.o. Spoločnosť Parklio so spoločnosťou s rušením obmedzeným pre počítačové služby a činnosti
Stinice 12, 21000 Split, Chorvátsko/ Obchodný súd v Splite / Raiffeisen Banka, Záhreb, Petrinjska 59 / IBAN: HR7724840081107194017 / DIČ: HR60755958894 / Dario Boras a Miroslav Miartuš / Základný kapitál vo výške 2654,55 € splatený v plnej výške

Ďakujeme, že používate webové stránky Parklio

Vítame spätnú väzbu, komentáre a ďalšiu komunikáciu týkajúcu sa Webových stránok. Dajte nám prosím vedieť, či môžeme niečo zlepšiť, alebo ak máte len otázku ohľadom našich produktov alebo služieb.
Odpovedáme do 20 minút

Loading...

Vaša žiadosť sa odosiela. Spracovanie dotazu môže trvať 1 - 2 minúty.