Všeobecné podmienky

Tieto Všeobecné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len “Podmienky”, “Podmienky používania”) upravujú používanie všetkých webových stránok tvoriacich webovú stránku Parklio, ktorú vlastní Parklio d.o.o. (“Parklio”, “nás”, “my” alebo “náš”), dostupné na doméne parklio.com a príslušných subdoménach (ďalej len “webové stránky”), ako aj vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa poskytovania a používania služieb, materiálov, funkcie a ďalší obsah dostupný prostredníctvom Webových stránok.

Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov Webových stránok. Prvým prístupom na webové stránky alebo ich použitím používateľ berie na vedomie ich obsah a plne chápe a súhlasí s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z používania služieb, materiálov, funkcií a iného obsahu dostupného prostredníctvom Webových stránok. Ak neprijmete niektorú z týchto Podmienok, nepoužívajte Webové stránky. Na používanie určitých služieb, materiálov, funkcií a iného obsahu dostupného prostredníctvom Webových stránok sa môžu vzťahovať aj osobitné podmienky, o ktorých budú používatelia vhodným spôsobom informovaní.

Vyhradzujeme si právo jednostranne upraviť alebo doplniť Podmienky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, o čom budú všetci používatelia náležite informovaní prostredníctvom príslušného upozornenia na Webových stránkach. Ste povinní pravidelne kontrolovať Podmienky, aby ste skontrolovali možné úpravy alebo doplnky. Používaním Webových stránok po vykonaní úprav alebo doplnení týchto Podmienok plne beriete na vedomie, rozumiete a prijímate ich obsah. Ďalej si vyhradzujeme právo jednostranne, kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť obsah, dizajn alebo umiestnenie Webových stránok, ako aj služby, materiály, funkcie a iný obsah dostupný prostredníctvom webových stránok. Nemôžeme niesť zodpovednosť za žiadne škody spôsobené používateľom alebo treťou stranou v súvislosti s vyššie popísanými úpravami.

OBSAH WEBOVÝCH STRÁNOK

Nasledujúce služby, materiály, funkcie a obsah sú používateľom k dispozícii prostredníctvom Webových stránok: Domov, Produkty a Riešenia, Spoločnosť, Podpora, Kontakt (“Obsah(y)”). Webové stránky obsahujú vlastný Obsah spoločnosti Parklio, ako aj Obsah používateľov, partnerov spoločnosti Parklio a tretích strán.

Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili stálu dostupnosť webových stránok, ako aj stály a neobmedzený prístup k Obsahu dostupnému prostredníctvom Webových stránok, ako to upravujú tieto Podmienky a prípadné špecifické podmienky vzťahujúce sa na používanie určitého Obsahu alebo samostatných webových stránok v rámci Webových stránok.

Zakázaný Obsah

Je zakázané zverejňovať, prenášať, odovzdávať alebo vymieňať akýkoľvek obsah porušujúci súčasné zákony Chorvátskej republiky a Európskej únie, najmä obsah, ktorý je nepravdivý, klamlivý, urážlivý, vulgárny, výhražný, rasistický alebo šovinistický, obsah porušujúci práva duševného vlastníctva, obsah považovaný za neoprávnené zverejnenie osobných údajov alebo za porušenie práva na súkromie používateľov alebo tretích strán, ako aj akýkoľvek iný obsah, ktorý môže spôsobiť škodu spoločnosti Parklio, iným používateľom alebo tretím stranám (“Zakázaný Obsah”).

Interaktívny Obsah

Webové stránky obsahujú webové stránky a sekcie určené na interakciu s užívateľmi alebo medzi nimi spôsobom, ktorý umožňuje prenos, nahrávanie, zverejňovanie, výmenu a vzájomné používanie informácií, komentárov, recenzií, odporúčaní, názorov, postojov a iného možného obsahu, ako aj iné spôsoby participácie na funkcionalitách, službách a inom obsahu dostupnom prostredníctvom webových stránok (ďalej len: Interaktívny Obsah). Prístup k niektorým častiam Interaktívneho Obsahu, ich poskytovanie alebo používanie majú len registrovaní používatelia. Interaktívny Obsah musí byť riadne označený vždy, keď to spôsob jeho zverejnenia alebo použitia umožňuje.

Zverejnenie Interaktívneho Obsahu na webových stránkach neznamená, že podporujeme, schvaľujeme, odporúčame, propagujeme alebo akýmkoľvek iným spôsobom podporujeme informácie, vyhlásenia alebo fakty, postoje, názory alebo závery v nich obsiahnuté.

Vyhradzujeme si právo dohliadať na Interaktívny Obsah, ktorý je verejne dostupným pokiaľ je to možné vzhľadom na spôsob jeho publikovania a používania. Nebudeme však kontrolovať ani dôsledne dohliadať na všetok Interaktívny Obsah, a preto nemôžeme zaručiť jeho presnosť, pravdivosť, pôvod, obsah alebo dostupnosť.

V prípade akýchkoľvek komentárov alebo informácií týkajúcich sa Interaktívneho Obsahu kontaktujte podporu spoločnosti Parklio. Sme povinní odstrániť akýkoľvek nelegálny Interaktívny Obsah ihneď po prijatí príslušného upozornenia. Ďalej si vyhradzujeme právo, ale nepreberáme povinnosť zmeniť, odstrániť alebo odmietnuť zverejniť akýkoľvek Interaktívny Obsah, úplne alebo čiastočne, bez predchádzajúceho upozornenia a bez vysvetlenia, na základe nášho vlastného posúdenia alebo informácií získaných ktorýmkoľvek používateľom alebo tretej strane, z akéhokoľvek dôvodu, ale predovšetkým z dôvodu porušenia týchto Podmienok. V dôsledku vyššie uvedeného nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadné škody spôsobené používateľom alebo tretím stranám v súvislosti so zverejnením alebo nezverejnením, odstránením, použitím alebo spoliehaním sa na akýkoľvek Interaktívny Obsah.

Odkazy na webové stránky tretích strán

Webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré vlastní spoločnosť Parklio, ako aj na webové stránky tretích strán (“Odkazy”). Odkazy musia byť riadne označené vždy, keď to spôsob ich zverejnenia alebo použitia umožňuje.

Zverejnení odkazov na Webových stránkach neznamená, že podporujeme, schvaľujeme, odporúčame, propagujeme alebo akýmkoľvek iným spôsobom podporujeme informácie, vyhlásenia alebo fakty, postoje, názory alebo závery v nich uvedené.

Nebudeme kontrolovať ani dohliadať na obsah dostupný prostredníctvom Odkazov, a preto nemôžeme zaručiť jeho presnosť, pravdivosť, pôvod, obsah alebo dostupnosť. V prípade akýchkoľvek komentárov alebo informácií týkajúcich sa Odkazov kontaktujte podporu spoločnosti Parklio. Sme povinní odstrániť akýkoľvek Odkaz obsahujúci alebo odkazujúci na Zakázaný Obsah ihneď po prijatí príslušného oznámenia. Okrem toho si vyhradzujeme právo, ale nepreberáme povinnosť odstrániť akýkoľvek Odkaz bez predchádzajúceho upozornenia a bez vysvetlenia, na základe nášho vlastného posúdenia alebo informácií získaných ktorýmkoľvek používateľom alebo treťou stranou, z akéhokoľvek dôvodu, ale predovšetkým z dôvodu porušenie týchto Podmienok.

V dôsledku vyššie uvedeného nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadné škody spôsobené zverejnením, odstránením alebo použitím akéhokoľvek Odkazu alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah dostupný prostredníctvom Odkazu.

Reklama na Webových Stránkach

Akýkoľvek reklamný obsah musí byť vždy ako taký označený. Uverejnenie reklamného obsahu na Webových stránkach neznamená, že podporujeme, schvaľujeme, odporúčame, propagujeme alebo akýmkoľvek iným spôsobom podporujeme inzerentov, ich produkty alebo služby.

Inzerenti sú nezávislí podnikatelia, s ktorými sú vzájomné práva a povinnosti týkajúce sa inzercie na Webových stránkach upravené samostatnými zmluvami. Preto nie sme zapojení do žiadneho možného vzťahu, ktorý môžete nadviazať s inzerentmi v súvislosti s ich reklamným obsahom dostupným prostredníctvom Webových stránok. Akékoľvek práva a povinnosti vyplývajúce z takýchto vzťahov budú upravené priamo u príslušného inzerenta. V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo informácií týkajúcich sa reklamy kontaktujte priamo inzerenta.

Keďže obsah dostupný prostredníctvom reklám nekontrolujeme ani nedohliadame, nemôžeme zaručiť jeho presnosť, pravdivosť, pôvod, obsah alebo dostupnosť. Vynaložíme však maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že reklama realizovaná prostredníctvom Webových stránok nebude obsahovať žiadny Zakázaný Obsah. Preto si vyhradzujeme právo, ale nepreberáme povinnosť, odstrániť akýkoľvek reklamný obsah bez predchádzajúceho upozornenia a bez vysvetlenia, na základe nášho vlastného posúdenia alebo informácií získaných ktorýmkoľvek používateľom alebo treťou stranou, a to z akéhokoľvek dôvodu, ale predovšetkým z dôvodu porušenia týchto Podmienok.

Sme povinní odstrániť akýkoľvek reklamný obsah, ktorý obsahuje alebo predstavuje Zakázaný Obsah, ihneď po prijatí príslušného oznámenia zaslaného na kontaktnú adresu zverejnenú na Webových stránkach.

V dôsledku vyššie uvedeného nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté zverejnením alebo odstránením akejkoľvek reklamy alebo spoliehaním sa na akýkoľvek jej obsah.

Súťaže, stávky a propagačné akcie

Akékoľvek súťaže, stávky alebo iné propagačné akcie (súhrnne “Propagačné akcie”) sprístupnené prostredníctvom Webových stránok sa môžu riadiť pravidlami, ktoré sú oddelené od týchto Podmienok. Ak sa zúčastňujete akýchkoľvek Propagačných akcií, prečítajte si príslušná pravidlá, ako aj naše Zásady Ochrany osobných údajov. Ak sú pravidlá Propagácie v rozpore s týmito Podmienkami, budú sa uplatňovať pravidlá Propagácie.

POUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK

Nie je dovolené (ďalej len: Zakázané Praktiky):

 • používať Webové stránky alebo obsah dostupný prostredníctvom Webových stránok spôsobom, ktorý môže spôsobiť škodu spoločnosti Parklio, iným používateľom alebo akejkoľvek tretej strane;
 • zverejňovať, odovzdávať, vymieňať alebo prenášať Zakázaný Obsah;
 • zverejňovať, odovzdávať, vymieňať alebo prenášať akýkoľvek obsah, o ktorom používateľ vie, že je falošný alebo nepravdivý, alebo má opodstatnený dôvod domnievať sa, že je nepravdivý a ktorého použitie môže spôsobiť škodu spoločnosti Parklio, iným používateľom alebo tretím stranám;
 • nepravdivé informácie o sebe s cieľom oklamať spoločnosť Parklio, iných používateľov alebo tretie strany;
 • zverejňovať, odovzdávať, vymieňať alebo prenášať spoločnosti Parklio, iným používateľom alebo tretím stranám akékoľvek nechcené oznámenia alebo iný obsah komerčnej alebo zlomyseľnej povahy bez predchádzajúcej žiadosti alebo súhlasu, najmä vrátane oznámení a iného obsahu rovnakej alebo podobnej povahy;
 • zámerne zverejňovať, odovzdávať, vymieňať alebo prenášať akýkoľvek obsah obsahujúci počítačové vírusy, červy a programy, ktoré môžu brániť alebo brániť v riadnej prevádzke Webových stránok, spôsobiť poškodenie alebo zničenie akéhokoľvek počítačového programu alebo akéhokoľvek počítača a iného zariadenia vo vlastníctve spoločnosti Parklio, iní používatelia alebo tretie strany;
 • neoprávneným spôsobom zhromažďovať, spracovávať alebo používať osobné údaje používateľov Webových stránok alebo tretích strán;
 • nepovoleným spôsobom sa zapájať do otvorenej alebo skrytej reklamy (slovné alebo grafické znázornenie produktov, služieb, osobných mien, názvov spoločností, názvov, ochranných známok (registrované alebo neregistrované ochranné známky a servisné známky, podnikov atď).

Používatelia alebo tretie strany nesú právnu zodpovednosť za nedodržanie ustanovení týchto Podmienok týkajúcich sa Zakázaných Praktik alebo Zakázaného Obsahu, najmä za možnú škodu spôsobenú takýmto konaním spoločnosti Parklio, iným používateľom a/alebo tretím stranám.

Vyhradzujeme si právo, ale nepreberáme povinnosť zrušiť používateľský účet v dôsledku Zakázaných Praktík alebo iného nezákonného správania používateľa alebo akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok, ktoré považujeme za závažné, bez predchádzajúceho upozornenia a bez vysvetlenia, podľa nášho vlastného posúdenia alebo informácie poskytnuté ktorýmkoľvek používateľom alebo treťou stranou.

V dôsledku vyššie uvedeného nemôžeme niesť zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté užívateľovi, iným užívateľom alebo tretím osobám, spôsobené Zakázanými Praktikami alebo zrušením užívateľského účtu v súlade s ustanovením v predchádzajúcom odseku.

DÔVERNOSŤ

V prípade, že vy alebo Parklio získate prístup k dôverným informáciám druhej strany v priebehu používania Webových stránok, strana, ktorá takéto informácie získa, bude zachovávať dôvernosť takýchto informácií rovnakým spôsobom, akým zachováva dôvernosť svojich vlastných podobných dôverných informácií, ale v žiadnom prípade s menšou než primeranou starostlivosťou.

Počas poskytovania odbornej podpory a kontroly dokončených dokumentov bude Parklio zachovávať dôvernosť poskytnutých informácií. Odbornú kontrolu vyplnených dokumentov je možné vykonať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odoslaním vyplnených dokumentov e-mailom nášmu odborníkovi na posúdenie;
 • poskytnutím zabezpečeného vzdialeného prístupu pre nášho odborníka k vašej službe hostenia súborov, kde môže odborník vzdialene pristupovať k dokumentom a kontrolovať ich.

AUTORSKÉ PRÁVA A INÉ PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Obsah dostupný prostredníctvom Webových stránok v akejkoľvek forme, najmä vo forme dokumentov, šablón, lekcií, kvízov, fotografií, obrázkov, nákresov, diagramov, grafov, zvukových a obrazových materiálov atď., je chránený autorským právom a inými právami duševného vlastníctva podľa platných právnych predpisov.

Používatelia sú zodpovední za možné porušenie autorských práv a iných práv duševného vlastníctva súvisiacich s Obsahom.

Webové stránky obsahujú mená fyzických a právnických osôb, názvy produktov alebo služieb, ochranné známky, logá, obrázky, grafiku a ďalší obsah podliehajúci ochrane práv duševného vlastníctva (ďalej jen: Chránený Obsah), ktorý vlastní Parklio a/alebo tretie strany. Prístup k Webovým stránkam alebo Obsahu alebo ich používanie neudeľuje žiadnu licenciu, právo na používanie, právo na využívanie ani žiadne iné právo súvisiace s Chráneným Obsahom, s výnimkou rozsahu a spôsobom, ktorý je výslovne uvedený v ustanoveniach týchto Podmienok alebo príslušná samostatná zmluva.

Nie je dovolené:

 • sťahovať, reprodukovať, kopírovať, distribuovať, prenajímať, poskytovať na použitie, publikovať, komunikovať s neoprávnenými tretími stranami alebo širokou verejnosťou alebo používať Obsah iným spôsobom na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Parklio;
 • meniť, upravovať, prekladať alebo vytvárať odvodené diela z akéhokoľvek Obsahu dostupného prostredníctvom Webových stránok na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Parklio;
 • používať Obsah dostupný prostredníctvom Webových stránok na účely súvisiace s predajom alebo ponúkaním na predaj, reklamou alebo propagáciou akéhokoľvek produktu alebo služby akoukoľvek osobou.

Ak nezávisle zistíme porušenie autorských práv a/alebo iných práv duševného vlastníctva, obchodného tajomstva alebo iných práv používateľov alebo tretích strán, alebo akékoľvek iné porušenie týchto Podmienok, alebo ak nás o akomkoľvek takomto porušení informuje používateľ alebo tretia strana, alebo ak dostaneme žiadosť o odstránenie Obsahu, Odkazu, Chráneného Obsahu alebo Interaktívneho Obsahu, okamžite prijmeme všetky potrebné opatrenia, aby sme takúto žiadosť odôvodili a odstránili možné porušenie.

Konkrétne, ak nezávisle objavíme, dozvieme sa alebo dostaneme zodpovedajúcu žiadosť súvisiacu s Obsahom, Odkazom alebo Chráneným Obsahom, budeme ochotní spolupracovať s údajným vlastníkom práva duševného vlastníctva alebo predkladateľom žiadosti; vlastník práv a predkladateľ žiadosti sa zaväzujú spolupracovať s nami v dobrej viere za účelom zistenia relevantných skutočností a prijatia opatrení na odstránenie údajného porušenia. Vyhradzujeme si právo, ale nepreberáme na seba povinnosť odstrániť sporný Obsah, Odkaz alebo Chránený Obsah z Webových stránok na základe nášho vlastného posúdenia a až do ukončenia sporu.

Ak sa zodpovedajúce informácie alebo žiadosť týkajú Interaktívneho Obsahu, zadávateľ a používateľ, ktorý zverejnil, preniesol, odovzdal alebo akýmkoľvek iným spôsobom sprístupnil sporný Interaktívny Obsah prostredníctvom Webových stránok, poskytne všetky potrebné informácie a vysvetlenia týkajúce sa žiadosti alebo Interaktívny Obsah. Ak zistíme, že sporná žiadosť je platná (napríklad na základe konečného súdneho rozhodnutia alebo platného urovnania), Interaktívny Obsah, ktorý je predmetom sporu, bude z Webových stránok bezodkladne odstránený. Taktiež si vyhradzujeme právo, ale nepreberáme povinnosť odstrániť sporný Interaktívny Obsah z Webových stránok a zrušiť používateľský účet dotknutého používateľa bez predchádzajúceho upozornenia a bez vysvetlenia, na základe nášho vlastného posúdenia a do ukončenia sporu.

Poskytovanie Interaktívneho Obsahu

Prenášaním, nahrávaním, umožňovaním prístupu, výmenou alebo poskytovaním osobného Interaktívneho Obsahu akýmkoľvek iným spôsobom prostredníctvom verejne dostupnej časti webových stránok používateľ oprávňuje spoločnosť Parklio na zverejnenie alebo nezverejnenie dotknutého Interaktívneho Obsahu na Webových stránkach alebo na jeho odstránenie z Webových stránok, na základe posúdenia spoločnosti Parklio, bez ďalšieho povolenia a bez špecifických autorských práv alebo inej kompenzácie. Používateľ má pri zverejňovaní svojho Interaktívneho Obsahu právo požiadať, aby bolo alebo nebolo zobrazené jeho meno a/alebo priezvisko, používateľské meno alebo iná zodpovedajúca prezývka, a aby bol zverejnený Interaktívny Obsah kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odstránený.

Ďalej užívateľ oprávňuje Parklio a každého ďalšieho registrovaného užívateľa používať Interaktívny Obsah zverejnený na verejne dostupnej časti Webových stránok na akýkoľvek účel, vrátane ďalšej reprodukcie a distribúcie iným užívateľom alebo tretím stranám v akejkoľvek forme (ústnej, písomnej alebo elektronickej) akýmkoľvek spôsobom, akýmikoľvek prostriedkami a akýmkoľvek spôsobom, v pôvodnej alebo odvodenej forme (skrátená, pripojená, preložená do iného jazyka alebo upravená, prispôsobená alebo spracovaná iným spôsobom), bez osobitného ďalšieho schválenia a bez autorských práv alebo iných kompenzácie. Spoločnosť Parklio však nemôže niesť zodpovednosť za činnosti vykonané inými používateľmi alebo tretími stranami v súvislosti s Interaktívnym Obsahom, ktorý používateľ poskytuje na zverejnenie prostredníctvom Webových stránok. V prípade, že používateľ nesúhlasí s prípadnými úpravami Interaktívneho obsahu zo strany spoločnosti Parklio, informuje spoločnosť Parklio o nesúhlase. Ak spoločnosť Parklio na základe vlastného posúdenia rozhodne, že sporný Interaktívny Obsah je z akéhokoľvek dôvodu nevhodný na zverejnenie na Webových stránkach v jeho pôvodnej podobe, zmenený Interaktívny Obsah bude odstránený a zverejnenie originálu bude zamietnuté.

Odmietnutie používateľa povoliť zverejnenie, úpravu, použitie, reprodukciu alebo distribúciu jeho Interaktívneho Obsahu na účel, spôsobom a za podmienok uvedených v týchto podmienkach musí byť výslovne uvedené pri poskytovaní obsahu na zverejnenie prostredníctvom Webových stránok. Parklio si vyhradzuje právo, ale nepreberá povinnosť zverejniť akýkoľvek takýto Interaktívny Obsah s obmedzeniami definovanými poskytujúcim používateľom alebo odmietnuť jeho zverejnenie na základe vlastného posúdenia a bez vysvetlenia.

Ak spoločnosť Parklio, iní používatelia alebo tretie strany chcú používať konkrétny Interaktívny Obsah na účel, za podmienok alebo spôsobom, ktorý nie je výslovne povolený na základe týchto podmienok, môžu požiadať vlastníka, ktorý poskytol uvedený Interaktívny Obsah, o špeciálne povolenie.

Užívateľské záruky

Poskytnutím Interaktívneho Obsahu na zverejnenie prostredníctvom Webových stránok používateľ zaručuje:

 • že je autorom Obsahu alebo vlastníkom zodpovedajúcich autorských práv a/alebo iných práv duševného vlastníctva nadobudnutých zákonným spôsobom a že je oprávnený umožniť publikovanie, úpravu, používanie, reprodukciu alebo distribúciu Interaktívneho Obsahu za účelom, spôsobom a za podmienok uvedených v týchto Podmienkach;
 • že Interaktívny Obsah je poskytovaný na zverejnenie prostredníctvom Webových stránok bona fide a že poskytovanie, publikovanie a následné používanie Obsahu v súlade s týmito Podmienkami nebude žiadnym spôsobom porušovať práva spoločnosti Parklio, iných používateľov alebo tretích strán, vrátane najmä autorské práva a/alebo iné práva duševného vlastníctva, obchodné tajomstvo, povesť, česť a dôstojnosť, súkromie, rodinný život, iné práva na súkromie a akékoľvek iné práva chránené platnými právnymi predpismi, ani nespôsobí hmotnú škodu, nehmotné, priame alebo nepriame;
 • že Interaktívny Obsah je úplný, pravdivý, predný atď. podľa jeho najlepšieho vedomia a presvedčenia;
 • že bude chrániť Parklio pred všetkými možnými požiadavkami iných používateľov alebo tretích strán predložených Parklio proti porušovaniu tu uvedených užívateľských záruk, najmä proti porušovaniu duševného vlastníctva, obchodného tajomstva, práva na súkromie a akýchkoľvek iných práv a s ohľadom na poskytnutý Interaktívny Obsah vrátane žiadostí o odškodnenie; Spoločnosť Parklio okamžite informuje používateľa o podaní takejto žiadosti;
 • že poskytne spoločnosti Parklio, ostatným užívateľom a/alebo tretím stranám plnú náhradu za škody a náklady (vrátane nákladov na právne zastúpenie a súdnych nákladov), ktoré vznikli porušením tu uvedených záruk.

ZRIEKNUTIE SA A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť Parklio, jej riaditelia, zamestnanci, partneri, zástupcovia, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo trestné škody, vrátane bez obmedzenia, straty zisku, údajov, používania, dobrého mena alebo iné nehmotné straty, ktoré vyplývajú z (i) vášho prístupu k Webovým stránkam, ich používania alebo neschopnosti pristupovať k nim alebo ich používať; (ii) akékoľvek správanie alebo obsah akejkoľvek tretej strany na Webových stránkach; (iii) akýkoľvek obsah získaný z Webových stránok; a (iv) neoprávnený prístup, použitie alebo zmena vašich prenosov alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie, bez ohľadu na to, či sme boli alebo neboli informovaní o možnosti takejto škody, a dokonca ak sa zistí, že náprava uvedená v tomto dokumente nesplnila svoj základný účel.

Vaše používanie webových stránok je na vaše vlastné riziko. Webové stránky sú poskytované na základe “AKO SÚ” a “AKO JE DOSTUPNÉ”. Webové stránky sú poskytované bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implicitných, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia alebo priebehu výkonu.

Spoločnosť Parklio, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a jej poskytovatelia licencií nezaručujú, že a) Webové stránky budú fungovať nepretržite, bezpečne alebo dostupné v akomkoľvek konkrétnom čase alebo mieste; b) prípadné chyby alebo nedostatky budú opravené; c) Webové stránky neobsahujú vírusy alebo iné škodlivé komponenty; alebo d) výsledky používania Webových stránok budú spĺňať vaše požiadavky.


Parklio d.o.o. Parklio company with a limited liability company for computer services and activities
Stinice 12, 21000 Split, Hrvatska | Commercial Court in Split | Raiffesen Banka, Zagreb, Petrinjska 59 | IBAN: HR7724840081107194017 | VAT: HR60755958894 | Dario Boras i Miroslav Miartuš | The share capital of HRK 20k paid in full