Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

Te ogólne Warunki i Polityka Prywatności ("Warunki", "Warunki użytkowania") regulują korzystanie ze wszystkich stron internetowych składających się na stronę internetową Parklio należącą do Parklio d.o.o. ("Parklio", "nas", "my" lub "nasz"), dostępnych pod domeną parklio.com i odpowiednich subdomen ("Strony internetowe"), a także wzajemne prawa i obowiązki dotyczące świadczenia i korzystania z usług, materiałów, funkcjonalności i innych treści dostępnych za pośrednictwem Serwisów.

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników stron/serwisów internetowych. Uzyskując dostęp do stron lub korzystając z nich po raz pierwszy, użytkownik przyjmuje do wiadomości ich zawartość oraz w pełni rozumie i zgadza się na prawa i obowiązki wynikające z korzystania z usług, materiałów, funkcjonalności i innych treści dostępnych przez strony. Jeśli nie akceptujesz któregokolwiek z niniejszych warunków, nie korzystaj z niej. Szczególne warunki mogą również dotyczyć korzystania z niektórych usług, materiałów, funkcjonalności i innych treści dostępnych za pośrednictwem serwisów, o czym użytkownicy zostaną poinformowani w odpowiedni sposób.

Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia warunków, w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Jeśli zmienimy lub dodamy do warunków, upewnimy się, że wszyscy użytkownicy będą wiedzieć o tym, umieszczając powiadomienie na stronach internetowych. Jako użytkownik jesteś zobowiązany do okresowego przeglądania warunków w celu sprawdzenia ewentualnych modyfikacji lub uzupełnień. Korzystając ze stron po wprowadzeniu modyfikacji lub uzupełnień do niniejszych warunków, użytkownik w pełni przyjmuje do wiadomości, rozumie i akceptuje ich treść. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany treści, projektu lub lokalizacji stron internetowych, a też usług, materiałów, funkcji i innych treści dostępnych za pośrednictwem stron internetowych, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikom lub osobom trzecim w związku z wyżej opisanymi zmianami.

TREŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Następujące usługi, materiały, funkcjonalności i treści są dostępne użytkownikom za pośrednictwem strony: Strona główna, Produkty, Rozwiązania, Oprogramowanie, Sektory, Zasoby, Blog, Firma, Wsparcie, Kontakt ("Zawartość"). Strony internetowe zawierają własne treści Parklio, a też treści użytkowników, partnerów Parklio i stron trzecich.

Postaramy się zapewnić stałą dostępność stron internetowych, a także stały i nieograniczony dostęp do treści dostępnych przez strony, zgodnie z niniejszymi warunkami oraz wszelkimi ewentualnymi szczególnymi warunkami mającymi zastosowanie do korzystania z niektórych treści lub oddzielnych stron internetowych w ramach stron.

Treści zabronione

Zabrania się przesyłania, publikowania lub przekazywania w inny sposób, wymiany jakichkolwiek treści naruszających obowiązujące przepisy prawa wymiany Republiki Chorwacji i Unii Europejskiej, w szczególności treści nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby, rasistowskich lub szowinistycznych treści, które naruszają prawa własności intelektualnej, treści uznawanych za nieuprawnione ujawnienie danych osobowych lub naruszających prawo do prywatności użytkowników lub osób trzecich, a także wszelkie inne treści, które mogą wyrządzić szkodę Parklio, innym użytkownikom lub osobom trzecim ("Treści zabronione").

Treści interaktywne

Serwis internetowy zawiera strony internetowe i części przeznaczone do interakcji z użytkownikami lub między nimi w sposób umożliwiający przekazywanie, przesyłanie, publikowanie i wzajemne wykorzystywanie informacji, komentarzy, recenzji, rekomendacji, opinii, postaw i innych możliwych treści, też innych sposobów uczestnictwa w funkcjach, usługach i innych treściach dostępnych za pośrednictwem stron(dalej: Treści interaktywne). Dostęp do niektórych części treści interaktywnych, ich udostępnianie lub korzystanie z nich jest udzielane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Treści interaktywne są należycie oznaczane w każdym przypadku, gdy jest to możliwe ze względu na sposób ich publikacji lub wykorzystania.

Publikacja treści interaktywnych na stronach nie oznacza, że popieramy, zatwierdzamy, zalecamy, promujemy lub w żadnym wypadku popieramy zawarte w nich informacje, oświadczenia lub fakty, postawy, opinie lub wnioski.

Parklio zastrzega sobie prawo do nadzorowania publicznie dostępnych treści interaktywnych, o ile jest to możliwe, biorąc pod uwagę sposób ich publikacji i wykorzystania. Nie będziemy jednak kontrolować ani konsekwentnie nadzorować wszystkich treści interaktywnych, i w takim razie nie możemy zagwarantować dokładności, prawdziwości, pochodzenia, treści ani dostępności.

W przypadku jakichkolwiek uwag lub informacji dotyczących treści interaktywnych prosimy o kontakt z pomocą techniczną Parklio. Jesteśmy zobligowany usunąć wszelkich nielegalnych treści interaktywnych momentalnie po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo, ale nie przyjmujemy obowiązku, do zmiany, usunięcia lub odmowy opublikowania jakichkolwiek treści interaktywnych, w zupełności lub częściowo, bez wcześniego powiadomienia i bez wyjaśnienia, w oparciu o naszą własną ocenę lub informacje otrzymane przez dowolnego użytkownika lub stronę trzecią, z dowolnego powodu, ale przede wszystkim z powodu naruszenia niniejszych warunków. Ze względu z powyższym nie możemy ponosić odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone użytkownikom albo osobom trzecim w związku z publikacją lub niepublikacją, usunięciem, wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach interaktywnych.

Linki do stron internetowych lub usług osób trzecich

Serwis zawiera linki do innych stron internetowych należących do Parklio, też do stron internetowych osób trzecich ("Linki"). Linki będą oznaczone, gdy tylko umożliwia to sposób ich publikacji lub wykorzystania.

Publikacja linków na stronach internetowych nie znaczy, że popieramy, zatwierdzamy, zalecamy, promujemy lub w inny sposób wspieramy informacje, oświadczenia lub fakty, postawy, opinie lub wnioski w nich zawarte.

Nie będziemy kontrolować ani mieć nadzór nad treściami dostępnych za pośrednictwem linków i dlatego nie można zagwarantować dokładności, prawdziwości, pochodzenia, treści ani dostępności. W razie jakichkolwiek uwag lub informacji dotyczących linków prosimy o kontakt z pomocą techniczną Parklio. Mamy obowiązek do usunięcia wszelkich linków zawierających lub odwołujących się do treści zabronionych niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia. Dodatkowo, zastrzegamy sobie prawo, ale nie przyjmujemy obowiązku, do usunięcia dowolnego linku, bez wcześniego powiadomienia i bez wyjaśnienia, w oparciu o naszą własną ocenę lub informacje otrzymane przez dowolnego użytkownika lub stronę trzecią, z dowolnego powodu, ale przede wszystkim z powodu naruszenia warunków.

Wobec powyższego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane publikacją, usunięciem lub wykorzystaniem dowolnego linku lub poleganiem na jakichkolwiek treściach dostępnych za pośrednictwem linku.

Reklamy na stronach internetowych

Wszelkie treści reklamowe powinny być zawsze oznaczone jako takie. Publikacja treści reklamowych na stronach internetowych nie znaczy, że popieramy, zatwierdzamy, polecamy, promujemy lub w jakikolwiek inny sposób wspieramy ogłoszeniodawców, ich produkty lub usługi.

Reklamodawcy są niezależnymi przedsiębiorcami, z którymi wzajemne prawa i obowiązki odnoszące się do reklamy na stronach są regulowane odrębnymi umowami. W związku z tym nie jesteśmy zaangażowani w żadną możliwą relację, którą możesz nawiązać z reklamodawcami w odniesieniu do ich treści reklamowych dostępnych za pośrednictwem stron internetowych. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z takich stosunków są regulowane bezpośrednio z odpowiednim reklamodawcą. Ponadto, w razie jakichkolwiek komentarzy lub informacji związanych z reklamą, prosimy o kontakt bezpośrednio z reklamodawcą.

Względu na fakt, że nie kontrolujemy ani nie nadzorujemy treści dostępnych za pośrednictwem reklam, nie możemy zagwarantować ich dokładności, prawdziwości, pochodzenia, treści ani dostępności. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby reklamy realizowane za pośrednictwem stron nie zawierały żadnych treści zakazanych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo, ale nie przyjmujemy obowiązku, do usunięcia wszelkich treści reklamowych, bez uprzedniego powiadomienia i bez wyjaśnienia, w oparciu o naszą własną ocenę lub informacje otrzymane przez dowolnego użytkownika lub stronę trzecią, z dowolnego powodu, ale przede wszystkim z powodu naruszenia warunków.

Jesteśmy zobligowani do usunięcia wszelkich treści reklamowych, które zawierają albo reprezentują treści zabronione niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia wysłanego na adres kontaktowy opublikowany na stronach internetowych.

Związane z powyższym nie możemy ponosić odpowiedzialności za potencjalne szkody wynikające z opublikowania lub usunięcia jakiejkolwiek reklamy lub polegania na jej treści.

Konkursy, loterie i promocje

Wszystkie konkursy, loterie albo inne promocje (razem zwane "Promocje") udostępniane za pośrednictwem stron mogą podlegać zasadom odrębnym niż niniejsze warunki. Jeżeli bierzesz udział w promocjach, zapoznaj się z obowiązującymi regułami, a też z naszą polityką prywatności. Jeśli zasady promocji są sprzeczne z niniejszymi warunkami, obowiązujący będą zasady promocji.

KORZYSTANIE Z STRON INTERNETOWYCH

Zabronione praktyki są (dalej: Zakazane praktyki):

 • korzystania ze stron internetowych lub treści dostępnych za pośrednictwem stron internetowych w sposób mogący wyrządzić szkodę Parklio, innym użytkownikom lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej;
 • publikować ani przesyłać lub wymieniać treści zakazane;
 • publikować, przesyłać, modyfikować lub przekazywać jakiekolwiek treści, o których użytkownik ma wiadomości, że są fałszywe lub nieprawdziwe, lub ma uzasadnione powody, aby twierdzić, że są fałszywe lub nieprawdziwe, i których użycie może stworzyć szkodę dla Parklio, innych użytkowników lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej;
 • przedstawiać się w fałszywy sposób w celu oszukania Parklio, innych użytkowników lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej;
 • publikować, przesyłać, wymieniać lub przekazywać Parklio, innym użytkownikom lub stronom trzecim niechciane powiadomienia lub inne treści o charakterze komercyjnym lub złośliwym, bez wcześniego wniosku lub zgody, w szczególności w tym zawiadomień i innych treści o tym samym lub podobnym charakterze;
 • celowe publikowanie, przesyłanie, wymiana lub przesyłanie jakichkolwiek treści zawierających wirusy komputerowe, robaki i programy, które mogą sabotować normalne działanie stron internetowych, powodować uszkodzenie lub zniszczenie dowolnego programu komputerowego albo jakiegokolwiek komputera i innego sprzętu pod własnością Parklio, innych użytkowników lub osób trzecich;
 • gromadzenia, przetwarzania albo wykorzystywania danych osobowych użytkowników stron lub osób trzecich w sposób nieuprawniony;
 • angażować się w reklamę jawną lub ukrytą (słowne lub graficzne przedstawianie produktów, usług, imion i nazwisk, nazw firm, nazw, znaków towarowych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków towarowych i znaków usługowych), firm itp.) w sposób nieautoryzowany.

Użytkownicy albo osoby trzecie będą podnosić odpowiedzialność prawną za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu w zakresie zakazanych praktyk lub zabronionych treści, w szczególności za możliwe szkody wyrządzone przez takie działania Parklio, innym użytkownikom i/lub osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do anulowania konta użytkownika w wyniku praktyk zabronionych lub jakiego innego niezgodnego z prawem zachowania, lub jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków, które uważamy za ważne, bez uprzedniego powiadomienia i bez wyjaśnienia, zgodnie z naszą własną oceną lub informacjami dostarczonymi przez dowolnego użytkownika lub stronę trzecią.

Jako konsekwencja, nie możemy ponosić odpowiedzialności za możliwe szkody poniesione przez użytkownika, innych użytkowników lub osoby trzecie spowodowane zakazanymi praktykami lub usunięciem konta użytkownika zgodnie z postanowieniem poprzedniego akapitu.

POUFNOŚĆ

Jeśli zdarzy się, że użytkownik lub Parklio uzyska dostęp do poufnych informacji drugiej strony w trakcie korzystania ze stron internetowych, strona uzyskująca takie informacje zachowa poufność takich informacji w taki sam sposób, w jaki zachowuje poufność własnych podobnych informacji poufnych, ale w żadnym wypadku z mniejszą niż uzasadnioną starannością.

Udzielając wsparcia profesjonalnego i przeglądając wypełnione dokumenty, Parklio zachowuje poufność dostarczonych informacji. Przegląd ekspercki wypełnionych dokumentów można przeprowadzić w jeden z następujących sposobów:

 • przesyłając wypełnione dokumenty pocztą elektroniczną do naszego eksperta w celu sprawdzenia;
 • zapewniając bezpieczny zdalny dostęp dla naszego eksperta do usługi hostingu plików, gdzie ekspert może zdalnie uzyskać dostęp do dokumentów i przeglądać je.

PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Treści dostępne za pośrednictwem stron internetowych w jakiejkolwiek formie, w szczególności w formie dokumentów, szablonów, lekcji, quizów, fotografii, obrazów, rysunków, diagramów, wykresów, materiałów audio i wizualnych itp., są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za możliwe naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej związanych z treściami.

Strony zawierają nazwy osób fizycznych i prawnych, nazwy produktów lub usług, znaki towarowe, logotypy, obrazy, grafiki i inne treści podlegające ochronie praw własności intelektualnej (dalej: chronione treści) posiadane przez Parklio i/albo osób trzecich. Dostęp do stron lub treści lub korzystanie z nich nie daje żadnej licencji, prawa do użytkowania, prawa do eksploatacji ani żadnego innego prawa związanego z treściami chronionymi, z wyjątkiem zakresu i sposobu wyraźnie określonego w postanowieniach niniejszych warunków lub odpowiedniej odrębnej umowie.

Nie jest dozwolone:

 • pobierać, reprodukować, kopiować, dystrybuować, dzierżawić, udostępniać do użytku, publikować, komunikować się z nieupoważnionymi osobami trzecimi lub ogółem społeczeństwa lub wykorzystywać treści w jakikolwiek inny sposób do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody udzielonej uprzednio przez Parklio;
 • zmieniać, modyfikować, edytować, tłumaczyć lub tworzyć dzieła pochodne z jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem stron internetowych w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody udzielonej uprzednio przez Parklio;
 • do korzystania z treści dostępnych za pośrednictwem stron w celach związanych ze sprzedażą lub oferowaniem do sprzedaży, reklamą lub promocją jakiegokolwiek produktu lub usługi przez jakąkolwiek osobę.

Jeżeli okaże się, że niezależnie odkryjemy naruszenie praw autorskich i/lub innych praw własności intelektualnej, tajemnicy handlowej lub innych praw użytkowników lub osób trzecich, lub jakiekolwiek inne naruszenie niniejszych warunków, lub jeśli zostaniemy poinformowani przez użytkownika lub stronę trzecią o takim naruszeniu, lub jeśli otrzymamy wniosek o usunięcie treści, linku, treści chronionej lub treści interaktywnej, niezwłocznie podejmiemy wszelkie niezbędne środki w celu ustalenia podstaw do takiego żądania i wyeliminowania ewentualnych naruszeń.

Konkretnie, jeśli niezależnie odkryjemy, dowiemy się lub otrzymamy odpowiednie żądanie związane z treścią, linkiem lub treścią chronioną, będziemy gotowi współpracować z domniemanym właścicielem prawa własności intelektualnej lub zażądać przesyłania; właściciel praw i podmiot składający wniosek wyrażają zgodę na współpracę z nami w dobrej wierze w celu ustalenia istotnych faktów i podjęcia działań w celu usunięcia domniemanego naruszenia. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie przyjmujemy obowiązku, do usunięcia spornych treści, linków lub treści chronionych ze stron internetowych, na podstawie naszej własnej oceny i do czasu zakończenia sporu.

W razie kiedy odpowiednie informacje lub żądania odnoszą się do treści interaktywnych, zgłaszający oraz użytkownik, który opublikował, przesłał lub w jakikolwiek inny sposób udostępnił za pośrednictwem stron internetowych sporne treści interaktywne, dostarczy wszystkie niezbędne informacje i wyjaśnienia dotyczące wniosku lub treści interaktywnych. Jeśli ustalimy, że sporny wniosek jest ważny (np. na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego lub ważnej ugody), sporne treści interaktywne zostaną niezwłocznie usunięte z stron. Zastrzegamy sobie też prawo, ale nie zobowiązujemy się do usunięcia spornych treści interaktywnych ze stron internetowych i anulowania konta użytkownika danego użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia lub wyjaśnienia, na podstawie naszej własnej oceny i do momenta zakończenia sporu.

Dostarczanie interaktywnych treści

Posyłając, przesyłając, umożliwiając dostęp, wymianę lub dostarczyć osobistych treści interaktywnych w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem publicznie dostępnej części stron internetowych, użytkownik upoważnia Parklio do publikowania albo niepublikowania na stronach internetowych treści interaktywnych lub do usuwania ich ze stron internetowych, na podstawie oceny Parklio, bez dalszego zezwolenia i bez konkretnych praw autorskich lub innego wynagrodzenia. Publikując swoje treści interaktywne, użytkownik ma prawo zażądać swojego imienia i nazwiska, nazwa użytkownika lub inny odpowiedni pseudonim być pokazywany lub niepokazywany, a opublikowane przez nich treści interaktywne powinny zostać usunięte w określonym momencie i z dowolnego powodu.

Dalej, użytkownik autoryzuje Parklio i dowolnego innego zarejestrowanego użytkownika do korzystania z treści interaktywnych opublikowanych w publicznie dostępnej części stron internetowych w dowolnym celu, w tym do dalszego powielania i rozpowszechniania wśród innych użytkowników lub osób trzecich w dowolnej formie (ustnej, pisemnej albo elektronicznej), w dowolny sposób i w dowolny sposób, w formie oryginalnej lub pochodnej (w skrócie, dołączone, przetłumaczone na inny język lub edytowane, dostosowane lub przetworzone w jakikolwiek inny sposób), bez oddzielnej dalszej zgody i bez praw autorskich lub innego wynagrodzenia. Parklio nie ponosi odpowiedzialności za działania wykonywane przez innych użytkowników lub osoby trzecie w odniesieniu do treści interaktywnych dostarczonych przez użytkownika do publikacji za pośrednictwem stron internetowych. W razie, gdy użytkownik nie zgadza się z możliwymi zmianami edycyjnymi w treściach interaktywnych dokonanymi przez Parklio, poinformuje Parklio o braku zgody. Jeśli Parklio, na podstawie własnej oceny, zdecyduje, że sporne treści interaktywne są z jakiegokolwiek powodu nieodpowiednie do publikacji na stronach internetowych w ich oryginalnej formie, zmienione treści interaktywne zostaną usunięte, a publikacja oryginału zostanie odrzucona.

Odmowa użytkownika pozwolenia na publikowanie, edytowanie, wykorzystanie, powielanie lub dystrybuowanie jego treści interaktywnych w celu, w sposób i w warunkach określonych w niniejszych warunkach ma obowiązek być wyraźnie określona podczas dostarczania treści do publikacji za pośrednictwem stron internetowych. Parklio stara się, ale nie przyjmuje obowiązku, publikować takich treści interaktywnych z ograniczeniami określonymi przez użytkownika dostarczającego lub do odmowy ich publikacji na podstawie własnej oceny i bez wyjaśnienia.

Jeżeli Parklio, inni użytkownicy lub strony trzecie chcą korzystać z określonych treści interaktywnych z celem na warunkach lub w sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony na podstawie niniejszych warunków, można poprosić o specjalne zezwolenie właściciela, który dostarczył wspomniane treści interaktywne.

Gwarancje dla użytkowników

Udostępniając treści interaktywne do publikacji za pośrednictwem stron internetowych, użytkownik gwarantuje, że:

 • że jest autorem treści albo jest właścicielem odpowiednich praw autorskich i/lub innych praw własności intelektualnej nabytych zgodnie z prawem oraz że jest upoważniony do umożliwienia publikowania, redagowania, używania, powielania lub dystrybucji treści interaktywnych dla celu, w sposób i na warunkach określonych w niniejszych warunkach;
 • że są treści interaktywne udostępniane do publikacji przez strony internetowe w sposób bona fide oraz że dostarczanie, publikacja i przyszłe wykorzystanie treści zgodnie z niniejszymi warunkami nie będzie w żaden sposób naruszać praw Parklio, innych użytkowników lub osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i/albo innych praw własności intelektualnej, tajemnica przedsiębiorstwa, reputacja, honor i godność, prywatność, życie rodzinne, inne prawa do prywatności oraz wszelkie inne prawa chronione obowiązującymi przepisami prawa, ani nie mogą wyrządzać szkód, zarówno materialnych, niematerialnych, bezpośrednich, jak i pośrednich;
 • że treści interaktywne są całkowite, prawdziwe, dokładne itp. zgodnie z jego/jej najlepszą wiedzą i przekonaniem;
 • że będzie on ochronić Parklio przed wszelkimi możliwymi twierdzeniami innych użytkowników lub stron trzecich skierowanymi do Parklio przed naruszeniem podanych tutaj gwarancji użytkownika, w szczególności przeciwko naruszeniom własności intelektualnej, tajemnicy przedsiębiorstwej, prawa do prywatności i wszelkich innych praw w odniesieniu do udostępnianych treści interaktywnych, w tym wniosków o odszkodowanie; Parklio natychmiast poinformuje użytkownika o złożeniu takiego wniosku;
 • że wypłaci pełne odszkodowanie Parklio, innym użytkownikom oraz/albo osobom trzecim za szkody i koszty (koszty prawnej reprezentacji i koszty sądowe) poniesione w wyniku naruszenia gwarancji określonych tutaj.

WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Parklio, jego dyrektorzy, zatrudnieni, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nigdy nie ponoszą odpowiedzialności za dowolne szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne, wliczając w to utratę zysków, danych, użytkowania, wartości firmy albo inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu lub używania z stron lub niemożności uzyskania dostępu do ich lub używania z nich; (ii) jakiekolwiek zachowanie lub treści osób trzecich na stronach internetowych; (iii) wszelkie treści uzyskane ze stron internetowych; oraz (iv) nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie albo zmiana transmisji lub treści użytkownika, niezależnie od tego, czy wynika to z gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takiej szkody, a nawet jeśli środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego podstawowego celu.

Dostęp i korzystanie z strony internetowej oraz pobieranie danych odbywa się na własne ryzyko. Strony internetowe są udostępniane na zasadzie "TAK JAK SĄ" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". Strony są dostarczane "tak jak są" i bez dowolnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do szczególnego celu, nienaruszalności albo przebiegu działania.

Parklio, jego jednostki zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Strony internetowe będą funkcjonować nieprzerwanie, bezpiecznie lub dostępne w określonym czasie lub miejscu; b) wszystkie błędy lub usterki zostaną skorygowane; c) Strony internetowe są wolne od wirusów lub innych szkodliwych fragmentów; lub d) wyniki korzystania z serwisów spełnią twoje wymagania.

Parklio d.o.o. Parklio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla usługi i działalność komputerową
Stinice 12, 21000 Split, Chorwacja | Sąd Handlowy, Split | Raiffesen Banka, Zagreb, Petrinjska 59 | IBAN: HR7724840081107194017 | VAT: HR60755958894 | Dario Boras i Miroslav Miartuš | Kapitał zakładowy 2654.55 € opłacony w całości

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu Parklio

Witamy i czekamy na opinie, komentarze i inne komunikaty związane z stroną. Daj nam znać, jeśli jest coś, co możemy poprawić lub jeśli masz tylko pytanie dotyczące naszych produktów lub usług.
Odpowiadamy w ciągu 20 minut

Loading...

Twoja prośba jest przesyłana. Przetwarzanie zapytania może zająć do 1 - 2 minut.