Ogólne warunki użytkowania

Niniejsze Ogólne Warunki i Polityka prywatności („Warunki”, „Warunki użytkowania”) regulują korzystanie ze wszystkich stron internetowych wchodzących w skład witryny Parklio, której właścicielem jest Parklio d.o.o. („Parklio”, „nas”, „my” lub „nasz”), dostępne w domenie parklio.com i odpowiednich subdomenach („Witryny internetowe”), a także wzajemne prawa i obowiązki dotyczące świadczenia i korzystania z usług, materiałów, funkcjonalności i inne treści dostępne za pośrednictwem Serwisów.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryn. Uzyskując dostęp do Serwisów lub korzystając z nich po raz pierwszy, użytkownik potwierdza ich zawartość oraz w pełni rozumie i akceptuje prawa i obowiązki wynikające z korzystania z usług, materiałów, funkcjonalności i innych treści dostępnych za pośrednictwem Serwisów. Jeśli niezaakceptowano któregokolwiek z niniejszych Warunków, nie należy korzystać z Witryn. Szczególne warunki mogą dotyczyć także korzystania z niektórych usług, materiałów, funkcjonalności i innych treści dostępnych za pośrednictwem Serwisów, o których użytkownicy zostaną w odpowiedni sposób poinformowani.

Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany lub dodania Warunków w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia, o czym wszyscy użytkownicy zostaną należycie poinformowani za pomocą odpowiedniego powiadomienia na Stronach internetowych. Istnieje obowiązek okresowego przeglądania Warunków w celu sprawdzenia ewentualnych modyfikacji lub uzupełnień. Korzystając z Witryn po wprowadzeniu zmian lub uzupełnień do niniejszych Warunków, w pełni potwierdza się, rozumie i akceptuje ich treść. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do jednostronnej zmiany treści, projektu lub lokalizacji Witryn, a także usług, materiałów, funkcjonalności i innych treści dostępnych za pośrednictwem Witryn, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikom lub osobom trzecim związane z wyżej opisanymi modyfikacjami.

ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH

Następujące usługi, materiały, funkcje i treści są dostępne dla użytkowników za pośrednictwem Witryn: Strona główna, Produkty i rozwiązania, Firma, Wsparcie, Kontakt („Treści”). Witryny zawierają własne Treści Parklio, a także Treści użytkowników, partnerów Parklio i stron trzecich.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić stałą dostępność Witryn, a także stały i niezakłócony dostęp do Treści dostępnych za pośrednictwem Witryn, zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz ewentualnymi warunkami szczegółowymi dotyczącymi korzystania z niektórych Treści lub odrębnych stron internetowych.

Niedozwolone treści

Zabrania się publikowania, przesyłania, przesyłania lub wymiany jakichkolwiek treści naruszających obowiązujące prawo Republiki Chorwacji i Unii Europejskiej, w szczególności treści, które są nieprawdziwe, zwodnicze, obraźliwe, wulgarne, grożące, rasistowskie lub szowinistyczne, treści naruszające własność intelektualną prawa, treści uważane za nieuprawnione ujawnienie danych osobowych lub naruszenie prawa do prywatności użytkowników lub osób trzecich, a także wszelkie inne treści, które mogą wyrządzić szkody Parklio, innym użytkownikom lub osobom trzecim („Treści zabronione”).

Zawartość interaktywna

Serwis zawiera strony internetowe i sekcje przeznaczone do interakcji z użytkownikami lub między nimi w sposób umożliwiający przekazywanie, przesyłanie, publikowanie, wymianę i wzajemne wykorzystywanie informacji, komentarzy, recenzji, rekomendacji, opinii, postaw i innych możliwych treści, a także innych sposoby uczestniczenia w funkcjonalnościach, usługach i innych treściach dostępnych za pośrednictwem Serwisów (dalej: Treści interaktywne). Dostęp do niektórych części Treści interaktywnych, ich udostępnianie lub użytkowanie są przyznawane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Treści interaktywne należy odpowiednio oznaczyć, o ile pozwala na to sposób ich publikacji lub wykorzystania.

Publikacja Treści interaktywnych w Serwisach nie oznacza, że ​​popieramy, aprobujemy, rekomendujemy, promujemy lub w jakikolwiek inny sposób wspieramy informacje, stwierdzenia lub fakty, postawy, opinie lub wnioski w nich zawarte.

Zastrzegamy sobie prawo do nadzorowania publicznie dostępnych treści interaktywnych, o ile jest to możliwe ze względu na sposób ich publikacji i wykorzystania. Nie będziemy jednak kontrolować ani konsekwentnie nadzorować wszystkich Treści interaktywnych i dlatego nie możemy zagwarantować ich dokładności, prawdziwości, pochodzenia, treści ani dostępności.

Wszelkie uwagi lub informacje dotyczące treści interaktywnych można uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną Parklio. Jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich nielegalnych treści interaktywnych natychmiast po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo, ale nie zobowiązujemy się, do zmiany, usunięcia lub odmowy publikacji jakichkolwiek treści interaktywnych, w całości lub w części, bez wcześniejszego powiadomienia i bez wyjaśnień, na podstawie naszej własnej oceny lub informacji otrzymanych przez dowolnego użytkownika lub osoby trzeciej, z jakiegokolwiek powodu, ale przede wszystkim z powodu naruszenia niniejszych Warunków. W związku z powyższym nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone użytkownikom lub osobom trzecim w związku z publikowaniem lub brakiem publikacji, usuwania, używania lub polegania na jakichkolwiek treściach interaktywnych.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Witryny zawierają łącza do innych witryn internetowych należących do Parklio, a także do witryn internetowych osób trzecich („Linki”). Linki powinny być należycie oznaczone, o ile pozwala na to sposób ich publikacji lub wykorzystania.

Publikacja linków w Witrynach nie oznacza, że ​​popieramy, aprobujemy, rekomendujemy, promujemy lub w jakikolwiek inny sposób wspieramy informacje, oświadczenia lub fakty, postawy, opinie lub wnioski w nich zawarte.

Nie będziemy kontrolować ani nadzorować treści dostępnych za pośrednictwem łączy, dlatego nie możemy zagwarantować ich dokładności, prawdziwości, pochodzenia, treści ani dostępności. Wszelkie uwagi lub informacje dotyczące łączy można uzyskać, kontaktując się z pomocą techniczną Parklio. Jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich linków zawierających lub odnoszących się do zabronionych treści natychmiast po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo, ale nie zobowiązujemy się, do usunięcia dowolnego linku, bez wcześniejszego powiadomienia i bez wyjaśnień, na podstawie naszej własnej oceny lub informacji otrzymanych przez dowolnego użytkownika lub osobę trzecią, z dowolnego powodu, ale przede wszystkim z powodu naruszenia niniejszych Warunków.

W związku z powyższym nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane publikowaniem, usuwaniem lub korzystaniem z jakiegokolwiek łącza lub poleganiem na jakichkolwiek treściach dostępnych za pośrednictwem łącza.

Reklama na stronach internetowych

Wszelkie treści reklamowe będą zawsze oznaczone jako takie. Publikacja treści reklamowych w Witrynach nie oznacza, że ​​popieramy, zatwierdzamy, polecamy, promujemy ani w jakikolwiek inny sposób wspieramy reklamodawców, ich produkty lub usługi.

Reklamodawcy są niezależnymi przedsiębiorcami, z którymi wzajemne prawa i obowiązki dotyczące reklamy w Serwisach regulują odrębne umowy. Dlatego nie jesteśmy zaangażowani w żadne możliwe relacje, które możesz nawiązać z reklamodawcami w odniesieniu do ich treści reklamowych dostępnych w Witrynach. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z takich relacji będą regulowane bezpośrednio z odpowiednim reklamodawcą. Ponadto w przypadku jakichkolwiek komentarzy lub informacji związanych z reklamą prosimy o bezpośredni kontakt z ogłoszeniodawcą.

Ponieważ nie kontrolujemy ani nie nadzorujemy treści dostępnych za pośrednictwem reklam, nie możemy zagwarantować ich dokładności, prawdziwości, pochodzenia, treści ani dostępności. Jednakże dołożymy wszelkich starań, aby reklamy wyświetlane za pośrednictwem Witryn nie zawierały żadnych zabronionych treści. Dlatego zastrzegamy sobie prawo, ale nie zobowiązujemy się, do usunięcia treści reklamowych, bez wcześniejszego powiadomienia i bez wyjaśnień, w oparciu o naszą własną ocenę lub informacje otrzymane przez dowolnego użytkownika lub osobę trzecią, z dowolnego powodu, ale przede wszystkim z powodu naruszenia niniejszych Warunków.

Jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich treści reklamowych, które zawierają lub reprezentują treści zabronione, niezwłocznie po otrzymaniu stosownego zawiadomienia wysłanego na adres kontaktowy opublikowany na stronach internetowych.

W związku z powyższym nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z opublikowania lub usunięcia jakichkolwiek reklam lub polegania na jakichkolwiek ich treściach.

Konkursy, loterie i promocje

Wszelkie konkursy, loterie lub inne promocje (zwane łącznie „Promocjami”) udostępniane za pośrednictwem Witryn mogą podlegać zasadom odrębnym od niniejszych Warunków. Jeśli bierze się udział w jakichkolwiek promocjach, należy zapoznać się z obowiązującymi zasadami oraz naszą Polityką prywatności. Jeśli zasady Promocji są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają zasady Promocji.

KORZYSTANIE Z WITRYN INTERNETOWYCH

Niedozwolone jest (dalej: Zabronione Praktyki):

 • korzystanie z Witryn lub treści dostępnych za pośrednictwem Witryn w sposób, który może wyrządzić szkodę Parklio, innym użytkownikom lub osobom trzecim;
 • publikowanie, przesyłanie, wymiana lub przesyłanie zabronionych treści;
 • publikowanie, przesyłanie, wymiana lub przesyłanie jakichkolwiek treści, o których użytkownik wie, że są fałszywe lub nieprawdziwe, lub ma uzasadnione powody, by sądzić, że są one fałszywe lub nieprawdziwe, a których użycie może spowodować szkody dla Parklio, innych użytkowników lub osób trzecich;
 • fałszywe przedstawianie siebie w celu oszukania Parklio, innych użytkowników lub osób trzecich;
 • publikowanie, przesyłanie, wymiana lub przekazywanie Parklio, innym użytkownikom lub stronom trzecim wszelkich niechcianych powiadomień lub innych treści o charakterze komercyjnym lub złośliwym, bez uprzedniej prośby lub zgody, w szczególności w tym powiadomień i innych treści o tym samym lub podobnym charakterze;
 • celowo publikowanie, przesyłanie, wymiana lub przesyłanie treści zawierające wirusy komputerowe, robaki i programy, które mogą utrudniać lub utrudniać normalne działanie Witryn, powodować uszkodzenie lub zniszczenie dowolnego programu komputerowego lub dowolnego komputera i innego sprzętu będącego własnością Parklio, inni użytkownicy lub osoby trzecie;
 • zbieranie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych osobowych użytkowników Serwisów lub osób trzecich w sposób nieuprawniony;
 • do angażowania się w jawną lub ukrytą reklamę (werbalne lub graficzne przedstawienie produktów, usług, nazw osobistych, nazw firm, nazw, znaków towarowych (zarejestrowanych lub niezarejestrowanych znaków towarowych i usługowych), firm itp.) W sposób nieuprawniony.

Użytkownicy lub osoby trzecie ponoszą odpowiedzialność prawną za nieprzestrzeganie postanowień niniejszych Warunków dotyczących Zabronionych Praktyk lub Zabronionych Treści, w szczególności za ewentualne szkody wyrządzone przez takie działania Parklio, innym użytkownikom i / lub osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie przyjmujemy na siebie obowiązku, usunięcia konta użytkownika w wyniku Niedozwolonych praktyk użytkownika lub innego niezgodnego z prawem zachowania lub jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków, które oceniamy jako poważne, bez uprzedniego powiadomienia i bez wyjaśnienia, zgodnie z do naszej własnej oceny lub informacji dostarczonych przez dowolnego użytkownika lub stronę trzecią.

W konsekwencji powyższego nie możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez użytkownika, innych użytkowników lub osoby trzecie, spowodowane Niedozwolonymi Praktykami lub usunięciem konta użytkownika zgodnie z postanowieniem w poprzednim paragrafie.

POUFNOŚĆ

W przypadku, gdy Ty lub Parklio uzyskacie dostęp do poufnych informacji drugiej strony w trakcie korzystania z Witryn, strona otrzymująca takie informacje zachowa poufność takich informacji w taki sam sposób, w jaki zachowuje poufność swoich własnych podobnych informacji poufnych. informacje, ale w żadnym wypadku z mniejszą niż należytą starannością.

Zapewniając wsparcie eksperckie i przeglądając wypełnione dokumenty Parklio zachowuje poufność przekazanych informacji. Ekspertyzę gotowych dokumentów można przeprowadzić w jeden z następujących sposobów:

 • wysyłając wypełnione dokumenty pocztą elektroniczną do naszego eksperta do przeglądu;
 • zapewniając naszemu ekspertowi bezpieczny zdalny dostęp do usługi hostingu plików, gdzie ekspert może uzyskać zdalny dostęp do dokumentów i je przeglądać.

PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Treści dostępne za pośrednictwem Serwisów w dowolnej formie, w szczególności w postaci dokumentów, szablonów, lekcji, quizów, fotografii, obrazków, rysunków, diagramów, wykresów, materiałów audiowizualnych itp., są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej związanych z Treścią.

Witryny zawierają nazwy osób fizycznych i prawnych, nazwy produktów lub usług, znaki towarowe, logo, zdjęcia, grafikę i inne treści podlegające ochronie praw własności intelektualnej (dalej: Treść chroniona) posiadanych przez Parklio i / lub osoby trzecie. Dostęp do Witryn lub Treści lub korzystanie z nich nie daje żadnej licencji, prawa do używania, prawa do wykorzystywania ani żadnych innych praw związanych z Treścią Chronioną, z wyjątkiem zakresu i w sposób wyraźnie określony w postanowieniach niniejszych Warunków lub odpowiednia oddzielna umowa.

Niedozwolone jest:

 • pobieranie, reprodukcja, kopiowanie, rozpowszechnianie, wydzierżawianie, udostępnianie, publikowanie, komunikowanie się z nieautoryzowanym stronom trzecim lub opinii publicznej lub wykorzystywania Treści w jakikolwiek inny sposób w celach komercyjnych bez pisemnej zgody udzielonej wcześniej przez Parklio;
 • zmiana, modyfikowanie, edytowanie, tłumaczenie lub tworzenie prac pochodnych z jakiejkolwiek Treści dostępnej za pośrednictwem Witryn w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody udzielonej wcześniej przez Parklio;
 • korzystania z Treści dostępnych za pośrednictwem Witryn do celów związanych ze sprzedażą lub oferowaniem do sprzedaży, reklamą lub promocją dowolnego produktu lub usługi przez dowolną osobę.

Jeśli niezależnie od nas odkryjemy naruszenie praw autorskich i / lub innych praw własności intelektualnej, tajemnicy handlowej lub innych praw użytkowników lub osób trzecich, lub jakiegokolwiek innego naruszenia niniejszych Warunków, lub jeśli zostaniemy poinformowani przez użytkownika lub osobę trzecią o takim naruszeniu lub jeśli otrzymamy żądanie usunięcia Treści, Linku, Treści chronionych lub Treści interaktywnych, niezwłocznie podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu ustalenia podstaw takiego żądania i wyeliminowania ewentualnego naruszenia.

W szczególności, jeśli niezależnie od nas odkryjemy, dowiemy się lub otrzymamy odpowiednią prośbę dotyczącą Treści, linków lub Treści chronionych, będziemy skłonni współpracować z domniemanym właścicielem prawa własności intelektualnej lub poprosić osobę, która ją przesłała; właściciel praw i osoba składająca wniosek zobowiązują się współpracować z nami w dobrej wierze w celu ustalenia odpowiednich faktów i podjęcia działań w celu wyeliminowania zarzucanego naruszenia. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie przyjmujemy na siebie obowiązku, usunięcia spornych Treści, Linków lub Treści Chronionych ze Stron, na podstawie naszej własnej oceny i do czasu zakończenia sporu.

Jeżeli odpowiednie informacje lub żądanie odnoszą się do treści interaktywnych, nadawca i użytkownik, który opublikował, przesłał, przesłał lub w jakikolwiek inny sposób udostępnił za pośrednictwem stron internetowych sporną treść interaktywną, dostarczy wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących żądania lub Zawartość interaktywna. Jeśli ustalimy, że sporne żądanie jest zasadne (np. Na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub ważnej ugody), sporne Treści interaktywne zostaną bezzwłocznie usunięte ze Stron. Zastrzegamy sobie również prawo, ale nie przyjmujemy na siebie obowiązku usunięcia spornych treści interaktywnych z witryn internetowych oraz anulowania konta użytkownika danego użytkownika bez uprzedniego powiadomienia i bez wyjaśnienia, na podstawie naszej własnej oceny i do czasu sporu został sfinalizowany.

Dostarczanie treści interaktywnych

Przesyłając, umożliwiając dostęp, wymieniając lub udostępniając osobiste Treści interaktywne w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem publicznie dostępnej części Witryn, użytkownik upoważnia Parklio do publikowania lub niepublikowania w Witrynach odpowiednich Treści interaktywnych lub do usuwania ich z Witryn, na podstawie oceny Parklio, bez dalszej zgody i bez określonego prawa autorskiego lub innej rekompensaty. Publikując swoje treści interaktywne, użytkownik ma prawo zażądać, aby jego imię i / lub nazwisko, nazwa użytkownika lub inny odpowiadający im pseudonim były lub nie były pokazywane, a opublikowane przez niego treści interaktywne zostały usunięte w dowolnym momencie iz dowolnego powodu.

Ponadto użytkownik upoważnia Parklio i każdego innego zarejestrowanego użytkownika do korzystania z Treści interaktywnych opublikowanych w publicznie dostępnej części Witryn w dowolnym celu, w tym do dalszego powielania i rozpowszechniania innym użytkownikom lub osobom trzecim w dowolnej formie (ustnej, pisemnej lub elektronicznej). w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób i w jakikolwiek sposób, w formie oryginalnej lub pochodnej (skróconej, załączonej, przetłumaczonej na inny język lub zredagowanej, dostosowanej lub przetworzonej w jakikolwiek inny sposób), bez oddzielnej dalszej zgody i bez praw autorskich lub innych odszkodowanie. Jednak Parklio nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za działania wykonywane przez innych użytkowników lub osoby trzecie w odniesieniu do Treści interaktywnych dostarczonych przez użytkownika do publikacji za pośrednictwem Witryn. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na ewentualne zmiany edycji Treści interaktywnych dokonane przez Parklio, poinformuje Parklio o sprzeciwie. Jeśli Parklio, na podstawie własnej oceny, zdecyduje, że kwestionowana Treść interaktywna jest z jakiegokolwiek powodu nieodpowiednia do publikacji w Witrynach w jej oryginalnej formie, zmieniona Treść interaktywna zostanie usunięta, a publikacja oryginału będzie zabroniona.

Odmowa użytkownika na publikację, edycję, wykorzystanie, powielanie lub dystrybucję jego / jej treści interaktywnych w tym celu, w sposób i na warunkach określonych w niniejszych Warunkach, musi być wyraźnie wyrażona w przypadku udostępniania Treści do publikacji za pośrednictwem Witryn. Parklio zastrzega sobie prawo, ale nie przyjmuje na siebie obowiązku, publikowania takich treści interaktywnych z ograniczeniami określonymi przez użytkownika dostarczającego lub odmowy ich publikacji na podstawie własnej oceny i bez wyjaśnienia.

Jeśli Parklio, inni użytkownicy lub osoby trzecie chcą wykorzystać określone Treści interaktywne w celu, na warunkach lub w sposób niedozwolony wyraźnie na podstawie niniejszych Warunków, mogą poprosić o specjalne pozwolenie właściciela, który dostarczył te Treści interaktywne.

Gwarancje użytkownika

Udostępniając Treści interaktywne do publikacji za pośrednictwem Witryn, użytkownik gwarantuje:

 • że jest autorem Treści lub właścicielem odpowiednich praw autorskich i / lub innych praw własności intelektualnej nabytych zgodnie z prawem oraz że jest upoważniony do publikowania, edytowania, używania, reprodukcji lub dystrybucji treści interaktywnych w celu, w sposób i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • że Treści interaktywne są udostępniane do publikacji za pośrednictwem Witryn w dobrej wierze oraz że dostarczanie, publikacja i późniejsze korzystanie z Treści zgodnie z niniejszymi Warunkami w żaden sposób nie narusza praw Parklio, innych użytkowników lub stron trzecich, w tym w szczególności prawa autorskie i / lub inne prawa własności intelektualnej, tajemnica handlowa, reputacja, honor i godność, prywatność, życie rodzinne, inne prawa do prywatności i wszelkie inne prawa chronione obowiązującymi przepisami prawa, ani nie wyrządzają szkód, ani materialnych niematerialne, bezpośrednie lub pośrednie;
 • że zawartość interaktywna jest kompletna, prawdziwa, dokładna itp. Zgodnie z jego / jej najlepszą wiedzą i przekonaniem;
 • że będzie chronił Parklio przed wszelkimi możliwymi żądaniami innych użytkowników lub osób trzecich skierowanych do Parklio przed naruszeniem podanych tutaj gwarancji użytkownika, w szczególności przed naruszeniem własności intelektualnej, tajemnicy handlowej, prawa do prywatności i wszelkich innych praw z w odniesieniu do dostarczonych Treści interaktywnych, w tym wniosków o odszkodowanie; Parklio niezwłocznie poinformuje użytkownika o złożeniu takiego wniosku;
 • że dokona pełnej rekompensaty na rzecz Parklio, innych użytkowników i / lub stron trzecich za szkody i koszty (w tym koszty reprezentacji prawnej i koszty sądowe) poniesione w wyniku naruszenia gwarancji określonych tutaj.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Parklio, jego dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne, w tym między innymi utratę zysków, danych, użytkowania, wartości firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu do Witryn, korzystania z nich lub niemożności uzyskania dostępu do Witryn lub korzystania z nich; (ii) wszelkie zachowania lub treści stron trzecich w Witrynach; (iii) wszelkie treści uzyskane z Witryn; oraz (iv) nieautoryzowany dostęp, wykorzystanie lub zmiana twoich transmisji lub treści, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości takich szkód, jeżeli okaże się, że środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnia swojego podstawowego celu.

Korzystanie z Witryn odbywa się na własne ryzyko. Witryny internetowe są udostępniane na zasadzie „TAK JAK SĄ” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Witryny są udostępniane bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszalności lub przebiegu działania.

Parklio, jej spółki zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Strony internetowe będą działać nieprzerwanie, będą bezpieczne lub dostępne w jakimkolwiek określonym czasie lub miejscu; b) wszelkie błędy lub usterki zostaną poprawione; c) Serwisy są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów; lub d) wyniki korzystania z Witryn będą spełniały wymagania użytkownika.


Parklio d.o.o. Parklio company with a limited liability company for computer services and activities
Stinice 12, 21000 Split, Hrvatska | Commercial Court in Split | Raiffesen Banka, Zagreb, Petrinjska 59 | IBAN: HR7724840081107194017 | VAT: HR60755958894 | Dario Boras i Miroslav Miartuš | The share capital of HRK 20k paid in full