Všeobecné podmínky webových stránek

Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky a Zásady Ochrany Osobních Údajů (dále jen „Podmínky“, „Podmínky Použití“) upravují používání všech webových stránek tvořících web Parklio vlastněný společností Parklio d.o.o. („Parklio“, „nás“, „my“ nebo „naše“), dostupné na doméně parklio.com a příslušných subdoménách (dále jen „webové tránky“), jakož i vzájemná práva a povinnosti týkající se poskytování a používání služeb, materiály, funkce a další obsah dostupný prostřednictvím webových stránek.

Tyto podmínky se vztahují na všechny uživatele webových stránek. Prvním přístupem na webové stránky nebo jejich použitím uživatel bere na vědomí jejich obsah a plně rozumí a souhlasí s právy a povinnostmi vyplývajícími z používání služeb, materiálů, funkcí a dalšího obsahu dostupného prostřednictvím webových stránek. Pokud některou z těchto podmínek nepřijmete, nepoužívejte prosím webové stránky. Na používání určitých služeb, materiálů, funkcí a dalšího obsahu dostupného prostřednictvím webových stránek se mohou vztahovat také specifické podmínky, o kterých budou uživatelé vhodným způsobem informováni.

Vyhrazujeme si právo změnit nebo doplnit Podmínky jednostranně, kdykoli a bez upozornění. Pokud podmínky změníme nebo doplníme, zajistíme, aby o tom věděli všichni uživatelé, a to umístěním upozornění na webové stránky. Jste povinni pravidelně kontrolovat Podmínky, abyste zkontrolovali možné úpravy nebo doplňky. Používáním webových stránek po úpravách nebo doplnění těchto podmínek plně uznáváte, rozumíte a přijímáte jejich obsah. Dále si vyhrazujeme právo kdykoli a bez předchozího upozornění jednostranně upravit obsah, design nebo umístění webových stránek, jakož i služby, materiály, funkce a další obsah dostupný prostřednictvím webových stránek. Nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli škody způsobené uživatelům nebo třetím stranám v souvislosti s výše popsanými úpravami.

OBSAH STRÁNEK

Následující služby, materiály, funkce a obsah jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím Webových stránek: Domovská Stránka, Produkty, Řešení, Software, Sektory, Zdroje, Blog, Společnost, Podpora, Kontakt („obsah(y)“). Webové stránky obsahují vlastní Obsah společnosti Parklio, jakož i Obsah uživatelů, partnerů společnosti Parklio a třetích stran.

Vynaložíme veškeré dostupné úsilí, abychom zajistili stálou dostupnost Webových stránek, jakož i stálý a neomezený přístup k Obsahu dostupnému prostřednictvím Webových stránek, jak je upraveno těmito podmínkami, které se vztahují na používání určitého Obsahu nebo samostatných webových stránek v rámci Webových stránek.

Zakázaný obsah

Je zakázáno publikovat, přenášet, nahrávat nebo vyměňovat jakýkoli obsah porušující platné zákony o směně Chorvatské republiky a Evropské Unie, zejména obsah, který je nepravdivý, klamavý, urážlivý, vulgární, výhružný, rasistický nebo šovinistický, obsah porušující duševní vlastnictví práva, obsah považovaný za neoprávněné zpřístupnění osobních údajů nebo za porušení práva na soukromí uživatelů nebo třetích stran, jakož i jakýkoli jiný obsah, který může způsobit společnosti Parklio, jiným uživatelům nebo třetím stranám škodu („Zakázaný Obsah“).

Interaktivní obsah

Webové stránky obsahují webové stránky a sekce určené k interakci s uživateli nebo mezi uživateli způsobem, který umožňuje přenos, nahrávání, publikování a vzájemné používání informací, komentářů, recenzí, doporučení, názorů, postojů a dalšího možného obsahu, jakož i další způsoby účasti na funkcích, službách a jiném obsahu dostupném prostřednictvím Webových stránek (dále jen: Interaktivní Obsah). Přístup k některým částem Interaktivního Obsahu, jejich poskytování nebo používání je umožněno pouze registrovaným uživatelům. Interaktivní obsah musí být řádně označen, kdykoli to způsob jeho zveřejnění nebo použití umožňuje.

Zveřejnění Interaktivního Obsahu na Webových stránkách neznamená, že podporujeme, schvalujeme, doporučujeme, propagujeme nebo jakýmkoli jiným způsobem podporujeme informace, prohlášení nebo fakta, postoje, názory nebo závěry v nich obsažené.

Vyhrazujeme si právo dohlížet na Interaktivní Obsah, který je veřejně dostupný, pokud je to možné vzhledem ke způsobu jeho zveřejnění a použití. Nebudeme však kontrolovat ani důsledně dohlížet na veškerý Interaktivní Obsah, a proto nemůžeme zaručit jeho přesnost, pravdivost, původ, obsah nebo dostupnost.

Pro jakékoli komentáře nebo informace týkající se Interaktivního Obsahu, kontaktujte podporu společnosti Parklio. Jsme povinni odstranit jakýkoli nelegální Interaktivní Obsah okamžitě po obdržení odpovídajícího upozornění. Dále si vyhrazujeme právo, ale nepřebíráme povinnost, změnit, odstranit nebo odmítnout zveřejnit jakýkoli Interaktivní Obsah, zcela nebo částečně, bez předchozího upozornění a bez vysvětlení, na základě našeho vlastního posouzení nebo na základě informací obdržených kterýmkoli uživatelem nebo třetí stranou, z jakéhokoli důvodu, ale především z důvodu porušení těchto Podmínek. V důsledku výše uvedeného nemůžeme nést odpovědnost za případné škody způsobené uživatelům nebo třetím stranám v souvislosti se zveřejněním nebo nezveřejněním, odstraněním, použitím nebo spoléháním se na jakýkoli Interaktivní Obsah.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky vlastněné společností Parklio, jekož i na webové stránky třetích stran (dále jen „Odkazy“). Odkazy musí být řádně označeny, kdykoli to způsob jejich zveřejnění nebo použití umožňuje.

Zveřejnění Odkazů na Webových stránkách neznamená, že podporujeme, schvalujeme, doporučujeme, propagujeme nebo jakýmkoli jiným způsobem podporujeme informace, prohlášení nebo fakta, postoje, názory nebo závěry v nich obsažené.

Nebudeme kontrolovat ani dohlížet na obsah dostupný prostřednictvím Odkazů, a proto nemůžeme zaručit jeho přesnost, pravdivost, původ, obsah nebo dostupnost. Pro jakékoli komentáře nebo informace týkající se odkazů kontaktujte podporu společnosti Parklio. Jsme povinni odstranit jakýkoli odkaz obsahující nebo odkazující na Zakázaný Obsah ihned po obdržení odpovídajícího upozornění. Dále si vyhrazujeme právo, ale nepřebíráme povinnost, odstranit jakýkoli odkaz bez předchozího upozornění a bez vysvětlení, na základě našeho vlastního posouzení nebo informací obdržených kterýmkoli uživatelem nebo třetí stranou, z jakéhokoli důvodu, ale především porušení těchto Podmínek.

V důsledku výše uvedeného nemůžeme nést odpovědnost za případné škody způsobené zveřejněním, odstraněním nebo použitím jakéhokoli Odkazu nebo spoléháním se na jakýkoli obsah dostupný prostřednictvím Odkazu.

Reklama na webových stránkách

Jakýkoli reklamní obsah musí být vždy jako takový označen. Zveřejnění reklamního obsahu na Webových stránkách neznamená, že podporujeme, schvalujeme, doporučujeme, propagujeme nebo jakýmkoli jiným způsobem podporujeme inzerenty, jejich produkty nebo služby.

Inzerenti jsou nezávislí podnikatelé, se kterými jsou vzájemná práva a povinnosti týkající se reklamy na Webových stránkách upraveny samostatnými smlouvami. Proto nejsme zapojeni do žádného možného vztahu, který můžete navázat s inzerenty ohledně jejich reklamního obsahu dostupného prostřednictvím Webových stránek. Jakákoli práva a povinnosti vyplývající z těchto vztahů budou upraveny přímo u příslušného inzerenta. V případě jakýchkoli komentářů nebo informací souvisejících s reklamou se prosím obraťte přímo na inzerenta.

Vzhledem k tomu, že nekontrolujeme ani nedohlížíme na obsah dostupný prostřednictvím reklam, nemůžeme zaručit jeho přesnost, pravdivost, původ, obsah nebo dostupnost. Vynaložíme však veškeré přiměřené úsilí, abychom zajistili, že reklama realizovaná prostřednictvím Webových stránek nebude obsahovat žádný Zakázaný Obsah. Proto si vyhrazujeme právo, ale nepřebíráme povinnosti, odstranit jakýkoli reklamní obsah bez předchozího upozornění a bez vysvětlení, na základě našeho vlastního posouzení nebo informací obdržených kterýmkoli uživatelem nebo třetí stranou, a to z jakéhokoli důvodu, ale především z důvodu k porušení těchto Podmínek.

Jsme povinni odstranit jakýkoli reklamní obsah, který obsahuje nebo představuje Zakázaný Obsah, okamžitě po obdržení odpovídajícího oznámení zaslaného na kontaktní adresu zveřejněnou na Webových stránkách.

V důsledku výše uvedeného nemůžeme nést odpovědnost za případné škody vzniklé zveřejněním nebo odstraněním jakékoli reklamy nebo spoléháním se na jakýkoli její obsah.

Soutěže, sázky a propagační akce

Jakékoli soutěže, sázky nebo jiné propagační akce (souhrnně „Propagace“) zpřístupněné prostřednictvím Webových stránek se mohou řídit pravidly, která jsou oddělená od těchto Podmínek. Pokud se účastníte jakékoli akce, přečtěte si prosím platná pravidla a také naše Zásady Ochrany Osobních Údajů. Pokud jsou pravidla Propagace v rozporu s těmito Podmínkami, použijí se pravidla Propagace.

POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Není dovoleno (dále: Zakázané Praktiky):

 • Používat Webové stránky nebo obsah dostupný prostřednictvím Webových stránek způsobem, který může způsobit škodu společnosti Parklio, jiným uživatelům nebo jakékoli třetí straně;
 • Publikovat, nahrávat, vyměňovat nebo přenášet Zakázaný Obsah;
 • Zveřejňovat, nahrávat, vyměňovat nebo přenášet jakýkoli obsah, o kterém uživatel ví, že je falešný nebo nepravdivý, nebo má oprávněný důvod se domnívat, že je falešný nebo nepravdivý a jehož použití může způsobit společnosti Parklio, jiným uživatelům nebo třetím stranám škodu;
 • Zkreslovat sebe sama za účelem klamání společnosti Parklio, jiných uživatelů nebo třetích stran;
 • Zveřejňovat, nahrávat, vyměňovat nebo přenášet společnosti Parklio, jiným uživatelům nebo třetím stranám jakákoli nechtěná oznámení nebo jiný obsah komerční nebo škodlivé povahy, bez předchozí žádosti nebo souhlasu, zejména včetně oznámení a jiného obsahu stejné nebo podobné povahy;
 • Záměrně zveřejňovat, nahrávat, vyměňovat nebo přenášet jakýkoli obsah obsahující počítačové viry, červy a programy, které mohou překážet nebo bránit řádnému provozu webových stránek, způsobit poškození nebo zničení jakéhokoli počítačového programu nebo jakéhokoli počítače a jiného zařízení vlastněného společností Parklio, jiné uživetele nebo třetí strany;
 • Shromažďovat, zpracovávat nebo používat osobní údaje uživatelů Webových stránek nebo třetích stran neoprávněným způsobem;
 • Zapojovat se neoprávněným způsobem do otevřené nebo skryté reklamy (slovní nebo grafické znázornění produktů, služeb, osobních jmen, názvů společností, jmen, ochranných známek (registrované nebo neregistrované ochranná známky a servisní známky, podniky atd.).

Uživatelé nebo třetí strany nesou právní odpovědnost za nedodržení ustanovení těchto Podmínek týkajících se Zakázaných Postupů nebo Zakázaného Obsahu, zejména na možnost škodu způsobenou takovým jednáním společnosti Parklio, jiným uživatelům a/nebo třetím stranám.

Vyhrazujeme si právo, ale nepřebíráme povinnost, zrušit uživatelský účet v důsledku zakázaných praktik nebo jiného nezákonného chování uživatele nebo jakéhokoli porušení těchto Podmínek, které považujeme za závažné, bez předchozího upozornění a bez vysvětlení, podle na naše vlastní hodnocení nebo informace poskytnuté jakýmkoli uživatelem nebo třetí stranou.

V důsledku výše uvedeného nemůžeme nést odpovědnost za případné škody vzniklé uživateli, ostatním uživatelům nebo třetím osobám způsobeným zakázanými praktikami nebo zrušením uživatelského účtu v souladu s ustanovením v předchozím odstavci.

DŮVĚRNOST

V případě, že vy nebo společnost Parklio získáte přístup k důvěrným informacím druhé strany v průběhu používání Webových stránek, strana, která takové informace získá, bude zachovávat důvěrnost takových informací stejným způsobem, jakým zachovává důvěrnost svých vlastních podobných důvěrných informací, ale v žádném případě s menší než přiměřenou péčí.

Při poskytování odborné podpory a kontrole dokončených dokumentů bude Parklio zachovávat důvěrnost poskytnutých informací. Odbornou kontrolu vyplněných dokumentů lze provést jedním z následujících způsobů:

 • Zasláním vyplněných dokumentů e-mailem našemu odborníkovi ke kontrole;
 • Poskytnutím zabezpečeného vzdáleného přístupu našemu odborníkovi k vaší službě hostování souborů, kde odborník může vzdáleně přistupovat k dokumentům a kontrolovat je.

AUTORSKÁ PRÁVA A DALŠÍ PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Obsah dostupný prostřednictvím Webových stránek v jakékoli formě, zejména ve formě dokumentů, šablon, lekcí, kvízů, fotografií, obrázků, kreseb, diagramů, grafů, zvukových a obrazových materiálů atd., je chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví podle platných zákonných ustanovení.

Uživatelé jsou zodpovědní za možná porušení autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví souvisejících s Obsahem.

Webové stránky obsahují jména fyzických a právnických osob, názvy produktů nebo služeb, ochranné známky, loga, obrázky, grafiku a další obsah podléhající ochraně práv duševního vlastnictví (dále jen: Chráněný Obsah) v držení společnosti Parklio a/nebo třetích stran. Přístup k Webovým stránkám nebo Obsahu nebo jejich používání neuděluje žádnou licenci, právo na použití, právo na využívání ani žádné jiné právo související s Chráněným Obsahem, s výjimkou rozsahu a způsobem výslovně uvedeným v ustanoveních těchto Podmínek nebo odpovídající samostatnou smlouvu.

Není dovoleno:

 • Stahovat, reprodukovat, kopírovat, distribuovat, pronajímat, poskytovat k použití, publikovat, komunikovat s neoprávněnými třetími stranami nebo širokou veřejností nebo používat Obsah jakýmkoli jiným způsobem pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Parklio;
 • Měnit, modifikovat, upravovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla z jakéhokoli Obsahu dostupného prostřednictvím Webových stránek pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti Parklio;
 • Používat Obsah dostupný prostřednictvím Webových stránek pro účely související s prodejem nebo nabízením k prodeji, reklamou nebo propagací jakéhokoli produktu nebo služby jakoukoli osobou.

Pokud nezávisle zjistíme porušení autorských práv a/nebo jiných práv duševního vlastnictví, obchodního tajemství nebo jiných práv uživatelů nebo třetích stran nebo jakékoli jiné porušení těchto Podmínek, nebo pokud nás o jakémkoli takovém porušení informuje uživatel nebo třetí strana nebo pokud obdržíme žádost o odstranění Obsahu, Odkazu, Chráněného Obsahu nebo Interaktivního Obsahu, okamžitě přijmeme všechna nezbytná opatření, abychom takovou žádost odůvodnili a odstranili možné porušení.

Konkrétně, pokud nezávisle objevíme, dozvíme se o nebo obdržíme odpovídající požadavek související s Obsahem, Odkazem nebo Chráněným Obsahem, budeme ochotni spolupracovat s údajným vlastníkem práva duševního vlastnictví nebo předkladatelem žádosti; vlastník práv a zadavatel žádosti se zavazují s námi v dobré víře spolupracovat za účelem zjištění relevantních skutečností a přijetí opatření k odstranění domnělého porušení. Vyhrazujeme si právo, ale nepřebíráme povinnost, odstranit Obsah, Odkaz nebo Chráněný Obsah, který je předmětem sporu, z Webových stránek na základě našeho vlastního posouzení a dokud spor nebude dokončen.

Pokud se odpovídající informace nebo požadavek týká Interaktivního Obsahu, předkladatel a uživatel, který sporný interaktivní obsah zveřejnil, přenesl, nahrál nebo jiným způsobem zpřístupnil prostřednictvím Webových stránek, poskytne všechny potřebné informace a vysvětlení týkající se žádosti nebo Interaktivní Obsah. Pokud zjistíme, že sporná žádost je platná (např. na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo platného urovnání), bude sporný Interaktivní Obsah z Webových stránek neprodleně odstraněn. Rovněž si vyhrazujeme právo, ale nepřebíráme povinnost, odstranit sporný Interaktivní Obsah z Webových stránek a zrušit uživatelský účet dotčeného uživatele bez předchozího upozornění nebo vysvětlení, na základě našeho vlastního posouzení a do sporu byla dokončena.

Poskytování interaktivního obsahu

Přenosem, nahráváním, umožněním přístupu, výměnou nebo poskytováním osobního Interaktivního Obsahu jakýmkoli jiným způsobem prostřednictvím veřejně dostupné části Webových stránek dává uživatel společnosti Parklio oprávnění zveřejnit nebo nezveřejnit na Webových stránkách dotčený Interaktivní Obsah nebo jej odstranit z Webových stránek. Webové stránky, na základě posouzení společnosti Parklio, bez dalšího povolení a bez zvláštních autorských práv nebo jiné kompenzace. Při publikování svého Interaktivního obsahu je uživatel oprávněn požadovat, aby bylo nebo nebylo uvedeno jeho jméno a/nebo příjmení, uživatelské jméno nebo jiná odpovídající přezdívka, a aby byl jeho publikovaný Interaktivní Obsah kdykoli a z jakéhokoli důvodu odstraněn.

Uživatel dále opravňuje společnost Parklio a každého dalšího registrovaného uživatele k používání Interaktivního Obsahu zveřejněného na veřejně dostupné části Webových stránek k jakémukoli účelu, včetně další reprodukce a distribuce dalším uživatelům nebo třetím osobám v jakékoli formě (ústní, písemné nebo elektronické) jakýmikoli prostředky a jakýmkoli způsobem, v původní nebo odvozené podobě (zkrácené, připojené, přeložené do jiného jazyka nebo jinak upravené nebo zpracované), bez dalšího zvláštního schválení a bez autorských práv nebo jiné kompenzace. Společnost Parklio však nemůže být zodpovědná za akce provedené jinými uživateli nebo třetími stranami s ohledem na Interaktivní Obsah poskytnutý uživatelem ke zveřejnění prostřednictvím Webových stránek. V případě, že uživatel nesouhlasí s případnými úpravami Interaktivního Obsahu provedenými společností Parklio, informuje společnost Parklio o nesouhlasu. Pokud společnost Parklio na základě vlastního posouzení rozhodne, že sporný Interaktivní Obsah je z jakéhokoli důvodu nevhodný pro zveřejnění na Webových stránkách v jeho původní podobě, změněný Interaktivní Obsah bude odstraněn a zveřejnění originálu bude zamítnuto.

Odmítnutí uživatele povolit zveřejnění, úpravu, použití, reprodukci nebo distribuci svého Interaktivního Obsahu za účelem, způsobem a za podmínek uvedených v těchto podmínkách musí být výslovně uvedeno při poskytování Obsahu ke zveřejnění prostřednictvím Webových stránek. Společnost Parklio si vyhrazuje právo, ale nepřebírá povinnost, zveřejnit jakýkoli takový Interaktivní Obsah s omezeními definovanými poskytujícím uživatelem nebo odmítnout jeho zveřejnění na základě vlastního posouzení a bez vysvětlení.

Pokud společnost Parklio, jiní uživatelé nebo třetí strany chtějí používat konkrétní Interaktivní Obsah k účelu za Podmínek nebo způsobem, který není výslovně povolen na základě těchto podmínek, mohou požádat o zvláštní povolení vlastníka, který poskytl uvedený Interaktivní Obsah.

Uživatelské záruky

Poskytnutím Interaktivního Obsahu ke zveřejnění prostřednictvím Webových stránek uživatel zaručuje:

 • Že je autorem Obsahu nebo vlastníkem odpovídajících autorských práv a/nebo jiných práv duševního vlastnictví nabytých legálně a že je oprávněn umožnit zveřejnění, úpravu, použití, reprodukci nebo distribuci Interaktivního Obsahu pro účel, způsobem a za podmínek uvedených v těchto Podmínkách;
 • Že Interaktivní Obsah je poskytován ke zveřejnění prostřednictvím Webových stránek v dobré víře a že poskytování, zveřejnění a následné použití Obsahu v souladu s těmito Podmínkami žádným způsobem neporuší práva společnosti Parklio, jiných uživatelů nebo třetích stran, včetně zejména autorská a/nebo jiná práva duševního vlastnictví, obchodní tajemství, soukromí, rodinný život, jiná práva na soukromí a jakákoli další práva chráněná platnými právními předpisy, ani nezpůsobí škodu, ať už hmotnou, nehmotnou, přímou nebo nepřímou;
 • Že Interaktivní Obsah je úplný, pravdivý, přesný atd. podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí;
 • Že bude chránit Parklio před všemi možnými požadavky jiných uživatelů nebo třetích stran předložených společnosti Parklio proti porušování zde uvedených uživatelských záruk, zejména proti porušování duševního vlastnictví, obchodního tajemství, práva na soukromí a jakýchkoli dalších práv s ohledem k poskytnutému Interaktivnímu Obsahu, včetně žádostí o odškodnění; Společnost Parklio neprodleně informuje uživatele o podání jakékoli takové žádosti;
 • Že uhradí společnosti Parklio, dalším uživatelům a/nebo třetím stranám plnou náhradu za škody a náklady (včetně nákladů na právní zastoupení a soudních nákladů), které mu vznikly porušením zde uvedených záruk.

ODMÍTNUTÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Parklio, její ředitelé, zaměstnanci, partneři, zástupci, dodavatelé nebo přidružené společnosti nenesou v žádném případě odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo represivní škody, včetně, bez omezení, ztráty zisku, dat, použití, dobrého jména nebo jiných nehmotných ztrát, vyplývajících z (i) vašeho přístupu k Webovým stránkám, jejich používání nebo nemožnosti přistupovat k nim nebo je používat; (ii) jakékoli chování nebo obsah jakékoli třetí strany na Webových stránkách; (iii) jakýkoli obsah získaný z Webových stránek; a (iv) neoprávněný přístup, použití nebo změny vašich přenosů nebo obsahu, ať už na základě záruky, smlouvy, přečinu (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné právní teorie, bez ohledu na to, zda jsme byli nebo nebyli informováni o možnosti takové škody, a to i v případě, že náprava zde uvedená nesplnila svůj základní účel.

Používání Webových stránek je na vaše výhradní riziko. Webové stránky jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. Webové stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, nikoli však výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení práv nebo průběhu výkonu.

Společnost Parklio, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti a její poskytovatelé licencí nezaručují, že a) Webové stránky budou fungovat nepřerušovaně, bezpečně nebo dostupné v jakémkoli konkrétním čase nebo místě; b) případné chyby nebo závady budou opraveny; c) Webové stránky neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty; nebo d) výsledky používání Webových stránek budou splňovat vaše požadavky.

Společnost Parklio d.o.o. Společnost Parklio se společností s ručením omezeným pro počítačové služby a činnosti
Stinice 12, 21000 Split, Chorvatsko / Obchodní soud ve Splitu / Raiffeisen Banka, Záhřeb, Petrinjska 59 / IBAN: HR7724840081107194017 / DIČ: HR60755958894 / Dario Boras a Miroslav Miartuš / Základní kapitál ve výši 2654,55 € splacen v plné výši

Děkujeme, že používáte webové stránky Parklio

Vítáme zpětnou vazbu, komentáře a další komunikaci týkající se Webových stránek. Dejte nám prosím vědět, zda můžeme něco zlepšit, nebo pokud máte jen dotaz ohledně našich produktů nebo služeb.
Odpovídáme do 20 minut

Loading...

Vaše žádost se odesílá. Zpracování dotazu může trvat 1 - 2 minuty.