Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden en het privacybeleid ("voorwaarden", "gebruiksvoorwaarden") regelen het gebruik van alle webpagina's die deel uitmaken van de Parklio-website die eigendom is van Parklio d.o.o. ("Parklio", "ons", "wij" of "onze"), beschikbaar op domein parklio.com en respectieve subdomeinen (de "Websites"), evenals wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot levering en gebruik van diensten, materialen , functionaliteiten en andere inhoud die beschikbaar is via de websites.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de websites. Door de Websites voor de eerste keer te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker de inhoud ervan, en begrijpt en stemt hij in met de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten, materialen, functionaliteiten en andere inhoud die beschikbaar is via de Websites. Als u een van deze voorwaarden niet accepteert, gebruik de websites dan niet. Specifieke voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde diensten, materialen, functionaliteiten en andere inhoud die beschikbaar is via de websites, waarvan de gebruikers op gepaste wijze zullen worden geïnformeerd.

We behouden ons het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of toe te voegen, waarvan alle gebruikers naar behoren zullen worden geïnformeerd door middel van een gepaste kennisgeving op de Websites. U bent verplicht om de Voorwaarden periodiek te herzien om te controleren op mogelijke wijzigingen of aanvullingen. Door de Websites te gebruiken nadat wijzigingen of toevoegingen aan deze Voorwaarden zijn aangebracht, erkent, begrijpt en accepteert u de inhoud ervan volledig. Bovendien behouden we ons het recht voor om de inhoud, het ontwerp of de locatie van de websites, evenals de diensten, materialen, functionaliteiten en andere inhoud die beschikbaar is via de websites, eenzijdig, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade toegebracht aan gebruikers of derden in verband met de hierboven beschreven wijzigingen.

INHOUD VAN DE WEBSITES

De volgende diensten, materialen, functionaliteiten en inhoud zijn beschikbaar voor gebruikers via de Websites: Startpagina, Producten en oplossingen, Bedrijf, Ondersteuning, Contact ("Inhoud(en)"). De websites bevatten de eigen inhoud van Parklio, evenals de Inhoud van gebruikers, partners van Parklio en derde partijen.

We zullen al het mogelijke doen om een constante beschikbaarheid van de websites te garanderen, evenals een constante en ongehinderde toegang tot de inhoud die beschikbaar is via de websites, zoals gereguleerd door deze voorwaarden, en mogelijke specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van bepaalde inhoud of afzonderlijke webpagina's binnen de websites.

Verboden inhoud

Het is verboden om de inhoud te publiceren, te verzenden, te uploaden of uit te wisselen die in strijd is met de huidige wetten van de Republiek Kroatië en de Europese Unie, met name de inhoud die onwaar, misleidend, aanstootgevend, vulgair, bedreigend, racistisch of chauvinistisch is en de inhoud die in strijd is met de rechten van het intellectueel eigendom, de inhoud die wordt beschouwd als ongeoorloofde openbaarmaking van persoonlijke gegevens of als schending van het recht op privacy van gebruikers of derden, evenals elke andere inhoud die schade kan toebrengen aan Parklio, andere gebruikers of derden ("Verboden inhoud").

Interactieve inhoud

De websites bevatten webpagina's en secties die bedoeld zijn voor interactie met of tussen gebruikers op een manier die het verzenden, uploaden, publiceren, uitwisselen en wederzijds gebruik van informatie, commentaren, recensies, aanbevelingen, meningen, attitudes en andere mogelijke inhoud mogelijk maakt, evenals andere manieren om deel te nemen aan de functionaliteiten, diensten en andere inhoud die beschikbaar is via de websites (hierna: Interactieve inhoud). Toegang tot sommige delen van de interactieve inhoud, hun verstrekking of gebruik wordt alleen verleend aan geregistreerde gebruikers. Interactieve inhoud wordt naar behoren gemarkeerd, telkens wanneer dit mogelijk wordt gemaakt door de manier van publicatie of gebruik.

De publicatie van interactieve inhoud op de websites betekent niet dat we de informatie, verklaringen of feiten, attitudes, meningen of conclusies die daarin vervat zijn, onderschrijven, goedkeuren, aanbevelen, promoten of op enige andere manier ondersteunen.

We behouden het recht om toezicht te houden op de interactieve inhoud die publiekelijk beschikbaar is, voor zover dit mogelijk is gezien de wijze van publicatie en gebruik. We zullen echter geen controle of consequent toezicht houden op alle interactieve inhoud en daarom kunnen we de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, oorsprong, inhoud of beschikbaarheid ervan niet garanderen.

Neem voor opmerkingen of informatie over de interactieve inhoud contact op met de Parklio-ondersteuning. We zijn verplicht om illegale interactieve inhoud onmiddellijk na ontvangst van de overeenkomstige kennisgeving te verwijderen. Bovendien behouden we het recht, maar aanvaarden we niet de verplichting, om de Interactieve inhoud, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg te wijzigen, te verwijderen of te weigeren op basis van onze eigen beoordeling of op basis van informatie die door een gebruiker is ontvangen of een derde partij, om welke reden dan ook, maar voornamelijk als gevolg van schending van deze voorwaarden. Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade die toegebracht is aan de gebruikers of derden met betrekking tot het publiceren of niet publiceren, verwijderen, gebruiken of vertrouwen op de Interactieve inhoud.

Links naar de websites van derden

De websites bevatten links naar andere websites die eigendom zijn van Parklio, evenals naar websites van derden ("Links"). De links zullen naar behoren worden gemarkeerd, telkens wanneer dit mogelijk wordt gemaakt door de manier van publicatie of gebruik.

De publicatie van Links op de Websites betekent niet dat we de informatie, verklaringen of feiten, attitudes, meningen of conclusies die daarin zijn vervat, onderschrijven, goedkeuren, aanbevelen, promoten of op enige andere manier ondersteunen.

We hebben geen controle over of toezicht op de inhoud die beschikbaar is via de links en daarom kunnen we de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, oorsprong, inhoud of beschikbaarheid ervan niet garanderen. Neem voor opmerkingen of informatie over de links contact op met Parklio-ondersteuning. We zijn verplicht om elke link die verboden inhoud bevat of verwijst naar verboden inhoud onmiddellijk te verwijderen na ontvangst van de overeenkomstige kennisgeving. Bovendien behouden we het recht, maar aanvaarden we niet de verplichting, om een link te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, op basis van onze eigen beoordeling of op basis van informatie die is ontvangen door een gebruiker of derde partij, om welke reden dan ook, maar voornamelijk vanwege schending van deze voorwaarden.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade veroorzaakt door het publiceren, verwijderen of gebruiken van een Link, of het vertrouwen op enige inhoud die beschikbaar is via de Link.

Adverteren op de Websites

Elke advertentie-inhoud wordt altijd als zodanig gemarkeerd. De publicatie van advertentie-inhoud op de websites betekent niet dat we de adverteerders, hun producten of diensten onderschrijven, goedkeuren, aanbevelen, promoten of op een andere manier ondersteunen.

De adverteerders zijn zelfstandige ondernemers met wie de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot adverteren op de Websites in aparte contracten zijn geregeld. Daarom zijn we niet betrokken bij enige mogelijke relatie die u met de adverteerders aangaat met betrekking tot hun advertentie-inhoud die beschikbaar is via de websites. Alle rechten en verplichtingen die uit dergelijke relaties voortvloeien, worden rechtstreeks met de overeenkomstige adverteerder geregeld. Neem voor opmerkingen of informatie met betrekking tot advertenties rechtstreeks contact op met de adverteerder.

Aangezien we geen controle hebben over of toezicht houden op de inhoud die beschikbaar is via advertenties, kunnen we de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, oorsprong, inhoud of beschikbaarheid ervan niet garanderen. We zullen echter alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat advertenties die via de websites worden uitgevoerd, geen verboden inhoud bevatten. Daarom behouden we het recht, maar aanvaarden we niet de verplichting, om enige advertentie-inhoud te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, op basis van onze eigen beoordeling of op basis van informatie die is ontvangen door een gebruiker of derde partij, om welke reden dan ook, maar voornamelijk wegens schending van deze voorwaarden.

We zijn verplicht om alle advertentie-inhoud die Verboden inhoud bevat of vertegenwoordigt onmiddellijk te verwijderen na ontvangst van de overeenkomstige kennisgeving die is verzonden naar het contactadres dat op de websites is gepubliceerd.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade die voortvloeit uit het publiceren of verwijderen van advertenties of het vertrouwen op de inhoud ervan.

Wedstrijden, sweepstakes en promoties

Alle wedstrijden, sweepstakes of andere promoties (gezamenlijk "Promoties") die beschikbaar worden gesteld via de Websites, kunnen worden beheerst door regels die los staan van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons privacybeleid. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn de promotieregels van toepassing.

GEBRUIK VAN DE WEBSITES

Het is niet toegestaan (hierna: Verboden praktijken):

 • om de Websites of inhoud die beschikbaar is via de Websites te gebruiken op een manier die Parklio, andere gebruikers of een derde partij kan beschadigen;
 • om Verboden inhoud te publiceren, te uploaden, uit te wisselen of te verzenden;
 • om inhoud te publiceren, te uploaden, uit te wisselen of te verzenden waarvan de gebruiker weet dat deze vals of onwaar is, of een gerechtvaardigde reden heeft om aan te nemen dat deze vals of onwaar is, en waarvan het gebruik schade kan toebrengen aan Parklio, andere gebruikers of derden;
 • om een verkeerde voorstelling van zaken te geven met als doel Parklio, andere gebruikers of derden te misleiden;
 • om ongewenste kennisgevingen of andere inhoud van commerciële of kwaadwillende aard te publiceren, te uploaden, uit te wisselen of naar Parklio, andere gebruikers of derden te verzenden, zonder voorafgaand verzoek of toestemming, met name met inbegrip van kennisgevingen en andere inhoud van dezelfde of soortgelijke aard;
 • om doelbewust inhoud te publiceren, te uploaden, uit te wisselen of te verzenden die computervirussen, wormen en programma's bevat die de normale werking van de websites kunnen belemmeren of hinderen, schade of vernietiging kunnen veroorzaken aan een computerprogramma of enige computer en andere apparatuur die eigendom is van Parklio, andere gebruikers of derden;
 • om op ongeoorloofde wijze persoonsgegevens van de gebruikers van de Websites of derden te verzamelen, verwerken of gebruiken;
 • om op ongeoorloofde wijze openlijke of geheime reclame te maken (verbale of grafische weergave van producten, diensten, persoonlijke namen, namen van bedrijven, namen, handelsmerken (geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken en servicemerken), bedrijven enz.).

Gebruikers of derden zijn wettelijk aansprakelijk voor het niet naleven van de bepalingen van deze voorwaarden met betrekking tot Verboden praktijken of Verboden inhoud, in het bijzonder voor mogelijke schade veroorzaakt door dergelijke acties aan Parklio, andere gebruikers en/of derden.

We behouden het recht, maar aanvaarden niet de verplichting, om een gebruikersaccount te annuleren als gevolg van de Verboden praktijken van de gebruiker of ander onwettig gedrag, of enige schending van deze voorwaarden die we als ernstig beschouwen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, volgens naar onze eigen beoordeling of informatie verstrekt door een gebruiker of derde partij.

Als gevolg van het bovenstaande kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke schade die is opgelopen aan de gebruiker, andere gebruikers of derden, veroorzaakt door Verboden praktijken of door annulering van het gebruikersaccount in overeenstemming met de bepaling in de vorige paragraaf.

VERTROUWELIJKHEID

In het geval dat u of Parklio toegang krijgt tot de vertrouwelijke informatie van de andere partij tijdens het gebruik van de websites, zal de partij die dergelijke informatie verkrijgt de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie handhaven op dezelfde manier waarop zij de vertrouwelijkheid van zijn eigen soortgelijke vertrouwelijkheid van informatie handhaaft, maar in geen geval met minder dan redelijke zorg.

Bij het bieden van deskundige ondersteuning en beoordeling van ingevulde documenten zal Parklio de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie in acht nemen. Een deskundige beoordeling van de voltooide documenten kan op een van de volgende manieren worden uitgevoerd:

 • door de ingevulde documenten per e-mail ter beoordeling naar onze expert te sturen;
 • door onze expert veilige externe toegang te bieden tot uw bestandshostingservice, waar de expert op afstand toegang kan krijgen tot de documenten en deze kan bekijken.

COPYRIGHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Inhoud die in welke vorm dan ook via de websites beschikbaar is, met name in de vorm van documenten, sjablonen, lessen, quizzen, foto's, afbeeldingen, tekeningen, diagrammen, grafieken, audio- en visueel materiaal, enz., wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Gebruikers worden verantwoordelijk gehouden voor mogelijke schending van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud.

Gebruikers worden verantwoordelijk gehouden voor mogelijke schending van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud.De websites bevatten namen van particulieren en rechtspersonen, namen van producten of diensten, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en andere inhoud die onderhevig is aan de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (hierna: Beschermde inhoud) in het bezit van Parklio en/of derden. Toegang tot of gebruik van de websites of de inhoud verleent geen enkele licentie, gebruiksrecht, exploitatierecht of enig ander recht met betrekking tot beschermde inhoud, behalve voor zover en op de manier die expliciet is gespecificeerd in de bepalingen van deze voorwaarden of een bijbehorend afzonderlijk contract.

Het is niet toegestaan:

 • downloaden, reproduceren, kopiëren, distribueren, leasen, ter beschikking stellen voor gebruik, publiceren, communiceren met onbevoegde derden of het algemene publiek, of de Inhoud op een andere manier gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parklio;
 • om afgeleide werken van enige Inhoud die via de Websites beschikbaar is voor commerciële doeleinden te wijzigen, aan te passen, te bewerken, te vertalen of te creëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parklio;
 • om de Inhoud die via de Websites beschikbaar is, te gebruiken voor doeleinden die verband houden met het verkopen of te koop aanbieden, adverteren of promoten van een product of dienst door een persoon.

Als we onafhankelijk een schending ontdekken van auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheimen of andere rechten van gebruikers of derden, of enige andere schending van deze voorwaarden, of als we door een gebruiker of derde worden geïnformeerd over een dergelijke schending , of als we een verzoek ontvangen om inhoud, link, beschermde inhoud of interactieve inhoud te verwijderen, zullen we onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om redenen vast te stellen voor een dergelijk verzoek en om mogelijke schending te elimineren.

In het bijzonder, als we onafhankelijk een overeenkomstig verzoek ontdekken, leren of ontvangen met betrekking tot een Inhoud, Link of Beschermde inhoud, zijn we bereid om samen te werken met de vermeende eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht of de indiener van het verzoek; de eigenaar van de rechten en de indiener van het verzoek zullen ermee instemmen om bonafide met ons samen te werken om relevante feiten vast te stellen en maatregelen te nemen om de vermeende schending te elimineren. We behouden het recht, maar aanvaarden niet de verplichting, om de Inhoud, de Link of de Beschermde inhoud in kwestie van de websites te verwijderen, op basis van onze eigen beoordeling en totdat het geschil is opgelost.

Als de overeenkomstige informatie of het verzoek betrekking heeft op de Interactieve inhoud, zullen de indiener en de gebruiker die de betrokken interactieve inhoud heeft gepubliceerd, verzonden, geüpload of op een andere manier beschikbaar heeft gesteld via de websites, alle nodige informatie en uitleg verstrekken met betrekking tot het verzoek of de Interactieve inhoud. Als we vaststellen dat het verzoek in kwestie geldig is (bijv. op basis van een definitieve rechterlijke beslissing of een geldige schikking), zal de Interactieve inhoud in kwestie onmiddellijk van de websites worden verwijderd. We behouden ook het recht, maar aanvaarden niet de verplichting om de Interactieve inhoud in kwestie van de Websites te verwijderen en het gebruikersaccount van de betrokken gebruiker te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder uitleg, op basis van onze eigen beoordeling en tot het geschil is afgerond.

Interactieve inhoud aanbieden

Door het verzenden, uploaden, toegang verlenen, uitwisselen of aanbieden van persoonlijke Interactieve inhoud op een andere manier via een openbaar beschikbaar deel van de websites, geeft de gebruiker Parklio toestemming om de betrokken interactieve inhoud al dan niet te publiceren op de websites of om deze van de websites te verwijderen, gebaseerd op de beoordeling van Parklio, zonder verdere toestemming en zonder specifiek auteursrecht of andere compensatie. Bij het publiceren van hun Interactieve inhoud, heeft de gebruiker het recht om te verzoeken dat zijn naam en/of achternaam, gebruikersnaam of andere overeenkomstige bijnaam wel of niet wordt getoond, en dat zijn gepubliceerde Interactieve inhoud op een bepaald moment en om welke reden dan ook wordt verwijderd.

Bovendien machtigt de gebruiker Parklio en elke andere geregistreerde gebruiker om de Interactieve inhoud die op het openbaar beschikbare deel van de Websites is gepubliceerd voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief verdere reproductie en distributie naar andere gebruikers of derden in welke vorm of manier dan ook (mondeling, schriftelijk of elektronisch), in de originele of afgeleide vorm (afgekort, toegevoegd, vertaald in een andere taal, of bewerkt, aangepast of verwerkt op een andere manier), zonder afzonderlijke verdere goedkeuring en zonder copyright of andere een vergoeding. Parklio kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties die worden uitgevoerd door andere gebruikers of derden met betrekking tot de Interactieve inhoud die door de gebruiker wordt verstrekt voor de publicatie via de websites. In het geval dat de gebruiker het niet eens is met de mogelijke bewerkingswijzigingen van de Interactieve inhoud die door Parklio zijn aangebracht, zal hij/zij Parklio op de hoogte stellen van het meningsverschil. Als Parklio, op basis van zijn eigen beoordeling, zou beslissen dat de Interactieve inhoud in geschil om welke reden dan ook niet geschikt is voor publicatie op de Websites in zijn oorspronkelijke vorm, zal de gewijzigde Interactieve Inhoud worden verwijderd en zal de publicatie van het origineel worden geweigerd.

De weigering van de gebruiker om publicatie, bewerking, gebruik, reproductie of distributie van zijn/haar interactieve inhoud toe te staan voor het doel, op de manier en onder de voorwaarden die in deze voorwaarden zijn gespecificeerd, moet expliciet worden vermeld bij het aanbieden van de Inhoud voor de publicatie via de websites. Parklio behoudt het recht, maar aanvaardt niet de verplichting, om dergelijke Interactieve inhoud te publiceren met beperkingen gedefinieerd door de verstrekkende gebruiker of om te weigeren deze te publiceren op basis van zijn eigen beoordeling en zonder uitleg.

Als Parklio, andere gebruikers of derden specifieke Interactieve inhoud willen gebruiken voor een doel, onder voorwaarden of op een manier die niet expliciet is toegestaan op basis van deze Voorwaarden, kunnen ze speciale toestemming vragen van de eigenaar die de genoemde interactieve inhoud heeft geleverd.

Garanties voor de gebruiker

Door de Interactieve inhoud aan te bieden voor publicatie via de websites, garandeert de gebruiker:

 • dat hij/zij de auteur is van de Inhoud, of eigenaar is van overeenkomstige auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die legaal zijn verkregen, en dat hij/zij bevoegd is om de publicatie, bewerking, gebruik, reproductie of distributie van de Interactieve inhoud mogelijk te maken voor de doelstelling, op de wijze en onder de voorwaarden zoals gespecificeerd in deze Voorwaarden;
 • dat de interactieve inhoud bonafide wordt aangeboden voor publicatie via de Websites, en dat de levering, publicatie en het daaropvolgende gebruik van de inhoud in overeenstemming met deze voorwaarden op geen enkele manier de rechten van Parklio, andere gebruikers of derden schendt, ook niet in met name het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten, handelsgeheim, reputatie, eer en waardigheid, privacy, gezinsleven, andere rechten op privacy en alle andere rechten die worden beschermd door geldende wettelijke bepalingen, noch zal het tastbare schade toebrengen, immaterieel, direct of indirect;
 • dat de interactieve Inhoud naar zijn/haar eigen beste kennis en overtuiging volledig, waar, nauwkeurig, enz. is;
 • dat hij/zij Parklio zal beschermen tegen alle mogelijke verzoeken van andere gebruikers of derden die bij Parklio zijn ingediend tegen de schending van de hier vermelde gebruikersgaranties, in het bijzonder tegen de schending van intellectueel eigendom, handelsgeheim, recht op privacy en alle andere rechten met betrekking tot op de verstrekte Interactieve inhoud, inclusief verzoeken om vrijwaring; Parklio zal de gebruiker onmiddellijk informeren over de indiening van een dergelijk verzoek;
 • dat hij/zij Parklio, andere gebruikers en/of derden een volledige vergoeding zal betalen voor schade en kosten (inclusief kosten voor juridische vertegenwoordiging en gerechtelijke kosten) die zijn opgelopen door de schending van de hier gespecificeerde garanties.

DISCLAIMER EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Parklio, haar directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit (i) uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de websites; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Websites; (iii) alle inhoud verkregen van de websites; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie, ongeacht of we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als wordt vastgesteld dat een remedie die hierin wordt uiteengezet zijn essentiële doel niet heeft bereikt.

Uw gebruik van de websites is op eigen risico. De Websites worden aangeboden op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. De websites worden aangeboden zonder enige vorm van garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of uitvoering.

Parklio, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers garanderen niet dat a) de websites ononderbroken, veilig of beschikbaar zullen zijn op een bepaald tijdstip of locatie; b) eventuele fouten of defecten worden gecorrigeerd; c) de websites vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; of d) de resultaten van het gebruik van de websites aan uw vereisten voldoen.


Parklio d.o.o. Parklio company with a limited liability company for computer services and activities
Stinice 12, 21000 Split, Hrvatska | Commercial Court in Split | Raiffesen Banka, Zagreb, Petrinjska 59 | IBAN: HR7724840081107194017 | VAT: HR60755958894 | Dario Boras i Miroslav Miartuš | The share capital of HRK 20k paid in full